Molt bon Estiu!

Tot l’equip de delegats i la junts de JUNTS-SDRC us desitja que tingueu molt bon estiu i carregueu molta energia pel curs vinent.

Estarem disponibles de nou a partir del 29 d’agost.

Molt bones vacances.

Marxem de vacances, però tot i així, per a qualsevol urgència podeu contactar amb nosaltres a través de junts@juntsdocentsreligio.cat  i tan aviat com puguem us donarem resposta.

Actes públics i adjudicacions Estiu

1-INDEFINITS

Amb data d’avui,  hem tingut Mesa Tècnica de Religió, en ella se’ns ha fet entrega de la nova Resolució que donarà aixopluc als col·lectius que es podran acollir, en el cas que hi hagi vacants disponibles; val a dir que aquest ha estat una reivindicació de JUNTS-SDRC, per tal de poder donar sortida a tots aquells treballador@s que des del 2014 no podien ampliar jornada tot i tenir un contracte indefinit.

Els professors convocats han de presentar la sol·licitud de participació abans del 14 de juliol de 2022 als corresponents serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona” i aquesta l’han d’enviar via E-valissa directament als seus Serveis Territorials. 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/adjud-dest-prov-prof-religio-contract-laboral-indef/

 

2-VACANTS I SUBSTITUTS

Els llocs de treball vacants i subtitucions es proveiran en els actes públics que es faran el 18 de juliol de 2022 a cadascun dels serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona. Tota la informació la trobareu a:

Actes públics per la Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Per aclariments i dubtes us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Manifest del Comitè intercentres de personal laboral.

Des del Comitè Intercentres demanem que les places de programa, dels diferents col·lectius de personal laboral creades durant la pandèmia, passin a ser de plantilla.

Comitè Intercentres (1)

Per aclariments i dubtes us podeu posar en contacte amb nosaltres  o també mitjançant els nostres telèfons.

Actes públics per la Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

 

Ha sortit publicada la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, on s’aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents educatius dependents del Departament d’Educació.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d’adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària).

Estigueu molt atent a les actualitzacions del departament.

LLEIDA

TARRAGONA

TERRES DE L’EBRE

GIRONA

CONSORCI DE BARCELONA

BAIX LLOBREGAT

BARCELONA COMARQUES

CATALUNYA CENTRAL

MARESME-VALLÈS ORIENTAL 

VALLÈS OCCIDENTAL

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.

 

Nou Currículum de Religió Catòlica 2022-2023

El 24 de juliol de 2022 queda publicat en el BOE el nou currículum de Religió Catòlica que es posa en marxa en el curs 2022-2023.

El desplegament passa per totes les etapes educatives d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Aquí el  podeu consultar per etapes educatives i en català.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

A continuació  la publicació del BOE del 24 de juliol.

BOE-A-2022-10452

En l’enllaç podeu consultar-lo directe a font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10452

Per consultes us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Llista definitiva de persones admeses i excloses i ordre de la llista de docents de religió pel curs 2022-2023

L’1 de juliol ha sortit la llista definitiva de les persones que formaran part de la borsa de religió pel curs 2022-2023.

Per consultar la llista cal identificar-se amb el codi GICAR (Atri), o bé amb l’idCAT Mòbil o un certificat digital. Aquí tens l’accés directe: Enllaç a llistat privat.

Com cada any, es fa pública la llista de personal que ha treballat durant el curs amb vacant o com a substitut, així com tota aquella gent que ha entrat a formar part de la borsa de professorat de religió i no ha arribat a treballar. D’aquesta manera es distribueix al professorat en 3 blocs:

– BLOC 1: Professorat amb serveis prestats

Professorat que acredita serveis prestats com a professors de religió en règim de contractació temporal; aquests candidats/tes no han de presentar sol·licitud de participació. 

A la gent d’aquest bloc són els que apareixen amb la columna “antiguitat” tenint en compte que el temps treballat es computa de la següents manera:

00(anys)00(mesos)00(dies) => Ex: 1 anys i 2 mesos treballats => 010200

BLOC 2: Personal que s’ha inscrit a la borsa, però que no ha arribat a treballar.

Professorat que acredita serveis prestats com a professors de religió en règim de contractació temporal; aquests candidats/tes no han de presentar sol·licitud de participació. 

Cal tenir en compte que en la llista surten els dos blocs (1+2) barrejats, el que provoca duplicitat en les posicions, cal aclarir que el que preval és l’antiguitat, així els que formen part del bloc-2 tindran 000000 en l’antiguitat, amb la qual cosa aniran al darrere de tot dels que tenen serveis prestats.

BLOC 3: Personal que s’incorpora a la borsa: 

Professorat de nou accés que compleix els requisits de contractació; han de participar en la convocatòria feta pública per la Resolució de 20 de maig de 2021, de convocatòria de concurs públic per prestar serveis com a professors de religió. A partir de l’1 de juliol aquestes persones formen part de la borsa pel curs vinent. 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant els nostres telèfons mòbils o bé en l’apartat contacta amb nosaltres. 

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent

Publicat el nou document pel curs 2022-2023 del Personal Docent de l’Escola Pública.

En aquest document en l’apartat 1.4 s’especifica l’horari del professorat de religió on hi diu textualment:

1.4 Horari del professorat de religió
El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell educatiu corresponent. Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar proporcionalment l’assignació d’horari lectiu i complementari.
Si un professor o professora de religió imparteix docència en més d’un centre públic, cal comptar-li fins a dues hores en concepte d’itinerància. Aquesta reducció es considera inclosa en el total d’hores de contracte i s’efectua sobre les hores no lectives de permanència en els centres. Les direccions dels diferents centres on hagi estat destinat el professor o professora de religió, s’han de coordinar per garantir que pugui compatibilitzar els horaris.
El professorat de religió de centres públics té la consideració plena de personal docent del centre i, com a tal, és membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament assignats a personal funcionari. En tot cas, la dedicació a l’exercici d’aquestes responsabilitats no pot implicar l’augment de la plantilla de religió assignada al centre”.

Per tal de veure el document complert sobre personal docent el podeu consultar a continuació:

Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Personal docent

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Ensenyament de la Religió.

Publicat el Document per a l’organització i la gestió dels centres d’educació pública pel que fa la Religió Catòlica.

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per a l’alumnat i és d’oferta obligatòria per als centres.
El centre ha d’oferir la possibilitat d’optar a rebre l’ensenyament de la religió a l’alumnat de nou ingrés, mitjançant el full de preinscripció o una declaració d’acord amb el model “Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre” (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat), segons l’etapa educativa que correspongui.
La petició de plaça en un centre privat amb caràcter propi que expressi una confessió religiosa és una manera d’optar per la formació religiosa i moral que s’hi imparteix.
Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció feta comunicant-ho per escrit al director o directora del centre abans de l’inici de cada curs.

Aquest és un dels aspectes que s’explica en aquest document entre altres com:

1- Aspectes generals de l’ensenyament de la religió.
2- L’ensenyament de la religió al segon cicle d’educació infantil.
3 -L’ensenyament de la religió a l’educació primària per als cursos de segon, quart i sisè.
4- L’ensenyament de la religió a l’educació secundària obligatòria per als cursos de segon i quart.
5- L’ensenyament de la religió a l’educació primària per als cursos de primer, tercer i cinquè i a l’educació secundària obligatòria per als cursos primer i tercer.
6- L’ensenyament de la religió a primer curs de batxillerat.
7- L’ensenyament de la religió al batxillerat a segon curs de batxillerat.
8- Docència de la religió en els centres públics. 
9- Normativa d’aplicació (ensenyament de la religió). 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres Ensenyament de la religió

 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.

Com està laboralment el professorat de religió a Catalunya?

La passada setmana membres de la Junta de JUNTS SDRC van ser entrevistats per la periodista Glòria Barrete i Laura Mor de  “CatalunyaReligió”.

La noticia ha estat publicada l’1 de juny de 2022 a les seves xarxes, a la revista online, les xarxes del sindicat i ho hem fet arribat als nostres socis. Aquí també us facilitem la seva lectura: https://www.catalunyareligio.cat/ca/com-esta-laboralment-professorat-religio-catalunya

Continua llegint