Acord de la Mesa Sectorial en relació amb la recuperació de retallades : Estadis i 2 hores de reducció horària majors 55 anys en horari lectiu.

Aquest acord realitzat en la Mesa Negociació del Personal Funcionari No Universitari  entre el els sindicats CCOO i UGT i el Departament d’Educació en relació a la  reversió de les retallades també ens pertoca al nostre col·lectiu.

Què inclou aquest acord que ens correspongui?

  • Pel que fa a estadis:

El Departament d’Educació modificarà l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis de tal forma que per assolir el primer estadi de promoció docent serà necessari 6 o més anys serveis prestats, en lloc dels 9 que hi havia ara, en aquests se’ls reconeixerà el primer estadi d’ofici amb efectes de l’1 de gener de 2024. Tanmateix, els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats, però en tinguin dotze anys o més se’ls reconeixerà d’ofici el segon estadi a efectes de la data anomenada anteriorment, i constarà la data d’assoliment de quan van fer els dotze anys de serveis prestats. Així mateix, els docents que no ha assolit el tercer estadi per no tenir vint-i-un anys de serveis prestats, però en tinguin divuit o més se’ls reconeixerà d’ofici el tercer estadi amb efectes de l’1 de gener de 2024, i constarà la data d’assoliment de quan van fer divuit anys de serveis prestats.

1r estadi: 6 o més anys de serveis prestats i es reconeixerà d’ofici.
2n estadi: 12 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.
3r estadi: 18 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.

Podeu consultar la retribució de sou, estadis i triennis en aquest enllaç.

IMPORTANT: Cal tenir present que la signatura de l’acord, per la part social no renuncia a la negociació del retorn de les quantitats no percebudes. 

  • Pel que fa a la recuperació de la reducció de les dues hores lectives majors de 55 anys:

S’acorda un calendari per la implementació de les 2 hores lectives per majors de 55 anys:

Curs 2024-2025: Reducció de 2 hores lectives als docents de 60 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

Curs 2025-2026: Reducció de 2 hores lectives als docents de 55 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

En resum: reducció de 2h lectives majors de 55 anys
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 60 anys.
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h complementàries entre 55 i 59 anys.
Curs 25-26 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 55 anys.

 

Totalitat de l’acord: 

231031_acord_estabilitat_231117

Reducció hora lectiva a partir de l’1 de gener de 2023.

Com bé sabeu a partir del gener es posa en vigor lACORD GOV/263/2022, de 6 de desembre, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació i es modifica l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny on entre altres aspectes, recuperem les hores lectives que teníem abans de la crisi.

Passarem de les 24 hores lectives setmanals de Primària a 23 h, i de les 19 hores lectives de Secundària a 18 h.  No es demana res que no tinguéssim abans, recuperem drets. 

És per aquest motiu que davant de les moltes consultes que ens heu fet arribar, la nostra resposta és clara: som docents de religió i tenim la mateixa dotació setmanal lectiva i complementària que els nostres companys i companyes del centre educatiu. Amb aquesta seguretat us podem anunciar que aquest dubte s’ha resolt amb el Departament i així us ho fem saber.

Cal que sapiguem que els Docents de Religió, en cap cas se’ns pot excloure tal com s’explica en els Documents per la Gestió i Organització de Centres. Personal Docent. Publicat el 7/6/2022 en l’apartat 1.4 (pàgina 7) on diu: 

“El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell educatiu corresponent. Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar proporcionalment l’assignació d’horari lectiu i complementari.”

Per altra banda també us facilitem l’enllaç i on queda constància l’Acord:

-1 Autoritzar l’ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació, amb un total de 3.566 dotacions de professorat en centres educatius públics per tal de compensar la reducció d’una hora setmanal en l’horari lectiu del professorat.

2- La cobertura dels llocs de nova creació s’ha de gestionar, pel que fa a l’ocupació temporal, d’acord amb els procediments regulats o pactats de gestió de les borses de treball respectives.

3- Modificar les jornades lectives setmanals incloses en el punt 2 de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, que queden establertes en els termes següents:

23 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.
-20 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.
      -18 hores setmanals lectives per al professorat que imparteix la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

4- Autoritzar el Departament d’Economia i Hisenda a fer les modificacions pressupostàries necessàries per finançar l’ampliació de la plantilla derivada de les necessitats de planificació que s’autoritzen en aquest Acord.

5- Aquest Acord té efecte a partir de l’1 de gener de 2023.

6- Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

1940751

Podeu consultar en aquest enllaç la font del document.

 

Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb els nostres delegats.