Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Ensenyament de Religió.

CURS 2024-2025

EL 7 de juny de 2024 es publica el Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Ensenyament de la religió.

Aspectes generals de l’ensenyament de Religió:

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per a l’alumnat i és d’oferta obligatòria per als centres. L’avaluació d’aquest ensenyament s’ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres àrees/matèries.

Les autoritats religioses corresponents tenen competència per determinar el currículum de l’ensenyament de la religió de les diferents confessions religioses que han subscrit acords de cooperació en matèria educativa. Aquest currículum ha de respectar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris.

El centre ha d’oferir a l’alumnat de nou ingrés la possibilitat d’optar que rebi l’ensenyament de la religió, mitjançant el full de preinscripció o una declaració (model “Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre”), segons l’etapa educativa que correspongui (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat).

Per a l’alumnat matriculat al centre, l‘opció de la religió té vigència per a tota l’etapa, excepte que els pares, mares o tutors legals de l’alumnat menor d’edat, per iniciativa pròpia, sol·licitin per escrit al director o directora del centre i a l’inici de cada curs, modificar aquesta opció.

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció feta comunicant-ho per escrit al director o directora del centre abans de l’inici de cada curs.

  1. L’ensenyament de la religió al segon cicle d’educació infantil: “Correspon a l’equip directiu del centre adoptar les mesures organitzatives pertinents perquè els i les alumnes rebin la deguda atenció educativa, d’acord amb l’opció dels pares, mares o tutors legals a cursar ensenyaments de religió o no, a fi que l’elecció d’una opció o de l’altra no suposi cap mena de discriminació”.
  2. L’ensenyament de la religió a l’educació bàsica: “Els centres educatius disposen les mesures organitzatives perquè els i les alumnes i els pares, mares o tutors legals dels quals no hagin optat perquè cursin ensenyaments de religió rebin la deguda atenció educativa, sense que s’estableixi cap àrea ni matèria amb caràcter alternatiu”.
  3. L’ensenyament de la religió a batxillerat: “Per tal de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència, les qualificacions que s’hagin obtingut en l’avaluació dels ensenyaments de religió no es computen en l’obtenció de la nota mitjana a l’efecte d’accedir a la universitat ni en les convocatòries per a l’obtenció de beques i ajudes a l’estudi en què hagin d’entrar en concurrència els expedients acadèmics.”
  4. Docència de la religió en els centres públics.
  5. Normativa aplicable ensenyament de la religió.
CUR_Religio_24_25

Per llegir tot el congut directament cliqueu aquí.

 

————————————ANTERIORS CURSOS———————————————–

CURS 2023-2024

El 9 de juny de 2023 s’ha publicat el Document de l’Organització i la gestió dels centres d’educació pública pel que fa a l’Ensenyament de la Religió Catòlica.

D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té caràcter optatiu per a l’alumnat i és d‘oferta obligatòria per als centres. L’avaluació d’aquest ensenyament s’ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres àrees/matèries. Les autoritats religioses corresponents tenen competència per determinar el currículum de l’ensenyament de la religió de les diferents confessions religioses que han subscrit acords de cooperació en matèria educativa. Aquest currículum ha de respectar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris.

El centre ha d’oferir la possibilitat d’optar a rebre l’ensenyament de la religió a l’alumnat de nou ingrés, mitjançant el full de preinscripció o una declaració d’acord amb el model “Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre” (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat), segons l’etapa educativa que correspongui. La petició de plaça en un centre privat amb caràcter propi que expressi una confessió religiosa és una manera d’optar per la formació religiosa i moral que s’hi imparteix.

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció feta comunicant-ho per escrit al director o directora del centre abans de l’inici de cada curs.

  1. L’ensenyament de la religió al segon cicle d’educació infantil.
  2. L’ensenyament de la religió a l’educació bàsica.
  3. L’ensenyament de la religió a batxillerat.
  4. Docència de la religió en els centres públics.
  5. Normativa aplicable ensenyament de la religió.

Document publicat a 21.11.23 on s’introdueix (respecte del publicat el 9.06.23)  un dels aspectes que vam comentar JUNTS-SDRC al departament d’Educació sobre les matriculacions del alumnes de religió on s’especifica que la matriculació de l’alumne té vigència en tota l’etapa.

CUR_Religio_231123_111847

Document publicat a 9.06.23.

CUR_Religio

CURS 2022-2023

Publicat el Document per a l’organització i la gestió dels centres d’educació pública pel que fa la Religió Catòlica.

D’acord amb la normativa vigent, l‘ensenyament de la religió té caràcter optatiu per a l’alumnat i és d’oferta obligatòria per als centres.
El centre ha d’oferir la possibilitat d’optar a rebre l’ensenyament de la religió a l’alumnat de nou ingrés, mitjançant el full de preinscripció o una declaració d’acord amb el model “Declaració sobre l’opció per rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre” (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat), segons l’etapa educativa que correspongui.
La petició de plaça en un centre privat amb caràcter propi que expressi una confessió religiosa és una manera d’optar per la formació religiosa i moral que s’hi imparteix.
Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l’opció feta comunicant-ho per escrit al director o directora del centre abans de l’inici de cada curs.

Aquest és un dels aspectes que s’explica en aquest document entre altres com:

1- Aspectes generals de l’ensenyament de la religió.
2- L’ensenyament de la religió al segon cicle d’educació infantil.
3 -L’ensenyament de la religió a l’educació primària per als cursos de segon, quart i sisè.
4- L’ensenyament de la religió a l’educació secundària obligatòria per als cursos de segon i quart.
5- L’ensenyament de la religió a l’educació primària per als cursos de primer, tercer i cinquè i a l’educació secundària obligatòria per als cursos primer i tercer.
6- L’ensenyament de la religió a primer curs de batxillerat.
7- L’ensenyament de la religió al batxillerat a segon curs de batxillerat.
8- Docència de la religió en els centres públics. 
9- Normativa d’aplicació (ensenyament de la religió). 

Documents per a l'organització i la gestió dels centres Ensenyament de la religió

 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.