Informació per ser docent de religió

Les persones interessades per formar part de la borsa de docents de religió, hauran d’acreditar el compliment dels requisits que es detallen a continuació:

 

  • No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
  • Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament per al qual s’opta (d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació)
  • Disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA) o assumir el compromís d’obtenir-la.*
  • Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.
  • Els requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.

*Excepcionalment, poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA), sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2025.
 • DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2026.

Per tal de veure la informació i el tràmit directe al web del departament pots consultar-ho en el següent enllaç: contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball i substitucions.

Veuràs que per tal d’entregar tota la documentació al departament ho pots fer pet “petició genèrica” telemàtica. Et pot ajudar la píndola “Petició genèrica” que tenim penjada al web en referència per tal de presentar tota la documentació al departament d’educació. 

Posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem un cop de ma. Ho pots fer mitjançant l’apartat de la web: Contacta amb nosaltres.