Informació per ser docent de religió

Les persones interessades per formar part de la borsa de docents de religió, hauran d’acreditar el compliment dels requisits que es detallen a continuació:

 

  • No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
  • Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament per al qual s’opta (d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació)
  • Disposar de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA) o assumir el compromís d’obtenir-la.*
  • Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.
  • Els requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.

 

 *Excepcionalment, poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA), sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

Educació Primària-DECA: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2023.

Educació Secundària-DECA: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2024.

 

Per tal de veure la informació i el tràmit directe al web del departament pots consultar-ho en el següent enllaç: contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball i substitucions.

Posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem un cop de ma. Ho pots fer mitjançant l’apartat de la web: Contacta amb nosaltres.