Expedient de formació i certificació d’activitats

EXPEDIENT DE FORMACIÓ

L’expedient de formació personal recull els certificats de les activitats de formació permanent i d’altres certificats que tenen relació amb la tasca docent.

A l’expedient de formació consten les tipologies de certificats següents:

 • Activitats de formació permanent són les que es realitzen amb data posterior a la titulació que capacita per a la docència.
 • Participació en projectes / programes d’innovació convocats pel Departament d’Educació des del curs 2005-2006.
 • Titulacions pròpies, màsters i postgraus certificats per les universitats.
 • Participació com a persona tutora o coordinadora de pràctiques d’estudiants universitaris en centres docents sostinguts amb fons públics, serveis educatius i unitats del Departament d’Educació.
 • Nivell d’acreditació de la competència digital docent (CDD).

Per consultar i/o obtenir els certificats que consten a l’expedient de formació, s’ha d’accedir a: Els meus certificats.

Accés: Docents de centres públics: credencials GICAR

El Departament d’Educació es reserva el dret d’esmenar qualsevol irregularitat que es detecti a l’expedient de formació personal.

 

CERTIFICATS QUE CONSTEN A L’EXPEDIENT DE FORMACIÓ

Els certificats que consten als sistemes d’informació del Departament d’Educació són d’incorporació directa si són organitzats per:

 • Departament d’Educació (El personal docent participant no ha de realitzar cap gestió perquè el certificat consti a l’expedient de formació.)
 • Institucions col·laboradores de Catalunya que han sol·licitat el reconeixement d’activitats com a formació permanent del professorat. (El personal docent participant no ha de realitzar cap gestió perquè el certificat consti a l’expedient de formació.). Les formacions que es realitzen en el nostre sindicat son totes tramitades per ser reconegudes pel Departament d’Eduació amb les hores pertinents proposades. Un cop superada la formació apareix a l’Expedient de formació sense haver de tramitar res per part del docent.
 • Altres institucions. (En aquest cas, el personal docent participant haurà de sol·licitar el reconeixement individual del certificat al Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona).

REQUISITS PER LA INCORPORACIÓ DE CERTIFICATS DE FORMACIÓ QUE NO CONSTEN A L’EXPEDIENT.

Les dades que han de constar obligatòriament són les següents:

 • Nom, cognoms i DNI de la persona participant
 • Curs acadèmic
 • Títol de l’activitat
 • Modalitat (curs, seminari, grup de treball…)
 • Durada (nombre d’hores)
 • Data inici, data fi de l’activitat
 • Participació (assistent, formador/a, ponent…)
 • Lloc de realització
 • Data de Resolució. Només per a activitats d’institucions que demanen reconeixement.

Per tal que el Departament d’Educació pugui comprovar l’autenticitat del certificat, caldrà que hi consti un dels requisits següents:

– Segell de la institució que organitza la formació i signatura de la persona amb competències dintre de l’organització que expedeix el certificat.

– Codi de verificació amb el corresponent enllaç

En el cas que el certificat no contingui com a mínim un dels requisits anteriorment descrits, es considera un defecte de forma i es desestima el seu reconeixement.

 

SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ DE CERTIFICATS DE FORMACIÓ

Per tal de sol·licitar la incorporació d’una activitat formativa al vostre expedient, s’haurà d’emplenar un formulari amb les dades necessàries per a la seva gravació.

 • Docents de centres públics

La sol·licitud s’ha de trametre a través del portal ATRI: credencials GICAR

     Expedient > Altres sol·licituds > Incorporació certificats formació.

 • Docents de centres privats concertats, municipals i de la borsa de treball del Departament d’Educació

Segons convocatòria, la sol·licitud s’ha de trametre a través del Portal FORIdcat mòbil/certificat digital/cl@ve

Es podrà realitzar el seguiment de les sol·licituds al mateix enllaç de tramesa.

 

INCIDÈNCIES A L’EXPEDIENT DE FORMACIÓ

Per a qualsevol incidència relacionada amb certificats, podeu enviar un correu electrònic al Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Cal identificar-se amb les dades personals (nom, cognoms i NIF) i s’ha d’indicar el motiu de la incidència i especificar totes les dades relacionades amb l’activitat formativa (el lloc de realització, l’entitat organitzadora, el curs acadèmic, el nom exacte i el codi de l’activitat).

 

Per consultar web del departament cliqueu aquí.