Jubilacions

INFORMARMACIÓ DE LA GESTIÓ

Per tal de gestionar situacions adminitratives, jubilacions, estadis, certificats… ara s’ha de fer mitjançant ATRI. En l‘enllaç següent hi podràs accedir, et caldrà el teu usuari i contrasenya ATRI (DNI amb lletra per ususari i la teva contrasenya habitual).

Dins de la web del Departament trobareu el recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament. Per fer una sol·licitud, cal descarregar el model a l’ordinador, emplenar els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documenta​ció acreditativa.

Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació.

Al final de l’entrada d’aquest article també trobareu una infografia que us pot ajudar per realitzar el tràmit.

Enllaç a portal Atri on fer la gestió de la jubilació

Prèviament al tràmit, cal demanar cita prèvia a la seguretat social a fi de que pogueu fer un estudi del vostre pla. Un cop decidits i havent fet el tràmit s’ha de realitzar una cita prèvia amb el servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar:

  • Tema: “Educació i Formació”
  • Subtema: “Tràmits de personal docent”
  • Municipi: escollir el municipi on esta el serveis territorials on resti adscrit

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.​

INFORMACIÓ QUE CAL CONÈIXER

TIPUSOBSERVACIONSALTRES
Vacances prèvies ​a la jubila​ció​El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d'inici del gaudiment de vacances.

El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.
Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d'incapacitat temporalEl període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica.
En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment de les vacances meritades. No obstant això, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la seva voluntat, tindran dret a sol·licitar l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i, en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per mort, fins a un màxim de 18 mesos. (article 50 del TREBEP introduït per la Llei 11/2020​, de 30 de desembre, de Pressupostos​ Generals de l’Estat per a l’any 2021)

Segons el Decret legislatiu 1/1997 (article 39)​, la jubilació voluntària es declara a instància del funcionari, amb el procediment de sol·licitud que s’ha de presentar a l’òrgan de ​jubilació, almenys, tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. La jubilació voluntària en situació d'incapacitat temporal no gene​ra el dret a sol·licitar la compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides.​
Règim de classes passives​https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions_perllongament_jubilacio.pdf
​Jubilació voluntària
Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.
D'acord amb la informació que consta al Portal de classes passives​ per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim de classes passives puguin jubilar-se voluntàriament han de tenir complerts els 60 anys d'edat i tenir reconeguts 30 anys de serveis prestats. ​
Jubilació el dia que es compleixe​n 65 anys​​Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.
Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anysEls serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.
Perllongament fins al 31 d'agost del curs s​​​egüent en què es compleixen 65 anysSense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.
Règim general de la seguretat social​​IInstrucc​ió 1/2017 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​
Jubilació anticipadaCal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D'acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social, Jubilació anticipada per voluntat del treballador, per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts com a màxim, dos anys menys que l’edat reglamentària per a accedir a la jubilació ordinària i tenir prestats 35 anys o més de serveis p​​​restats.​​
Jubilació el 31 d'agost del curs en què es compleix l'​edat de jubilació i el període de cotitzacióEls serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han d'informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d'antelació a la data de compliment de l'edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l'expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.
Jubilació el dia que es com​pleix l'edat de jubilació i el període de cotitzacióEls serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han d'informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d'antelació a la data de compliment de l'edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l'expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.​
Perllongament fins al 3​1 d'agost del curs següent en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotitzacióSense perjudici que s'autoritzin pròrrogues successives per al mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan competent per resoldre la jubilació.
La sol·licitud ha d'indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s'ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.​

Atenció!!! a octubre de 2023 s’ha publicat aquesta notícia pel que fa les cotitzacions:

Mireu la notícia completa a https://juntsdocentsreligio.cat/2023/10/16/equiparacio-de-la-jornada-parcial-amb-la-jornada-complerta/

 

PERÍODES COTITZATS PER COBRAR EL 100%

AnyPeríodes cotitzatsEdat exigida
202237 anys i 6 mesos o més.
65 anys
2022Menys de 37 anys i 6 mesos66 anys i 2 mesos
202337 anys i 9 mesos o més65 anys
2023Menys de 37 anys i 9 mesos66 anys i 4 mesos
202438 anys o més65 anys
2024Menys de 38 anys66 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més65 anys
2025Menys de 38 anys i 3 mesos66 anys i 8 mesos
202638 anys i 3 mesos o més65 anys
2026Menys de 38 anys i 3 mesos66 anys i 10 mesos
202738 anys i 6 mesos o més65 anys
2027Menys de 38 anys i 6 mesos67 anys

Per més informació podeu consultar la web del departament. 

INFOGRAFIA QUE POT AJUDAR EN EL TRÀMIT

SOL·LICITUDS ATRI

Per qualsevol dubte us podeu podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web o els nostres delegats territorials.