Jubilacions

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament. A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documenta​ció acreditativa.

​Vacances prèvies ​a la jubila​ció​

Observacions: El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

​Sol·licitud: És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Sol·licitud de vacances prèvies ​

Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d’incapacitat temporal

El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment de les vacances meritades. No obstant això, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la seva voluntat, tindran dret a sol·licitar l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i, en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per mort, fins a un màxim de 18 mesos. (article 50 del TREBEP introduït per la Llei 11/2020​, de 30 de desembre, de Pressupostos​ Generals de l’Estat per a l’any 2021)

Segons el Decret legislatiu 1/1997 (article 39)​, la jubilació voluntària es declara a instància del funcionari, amb el procediment de sol·licitud que s’ha de presentar a l’òrgan de ​jubilació, almenys, tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada.  La jubilació voluntària en situació d’incapacitat temporal no gene​ra el dret a sol·licitar la compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides.​

Jubilació el dia que es compleixe​n 65 anys​​

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

​Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anys

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Perllongament fins al 31 d’agost del curs s​​​egüent en què es compleixen 65 anys

Sense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.

​Normativa

Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​​.

Sol·licitud de perllongament en la permanència en el servei actiu ​

Règim general de la seguretat social​​

​Jubilació anticipada

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D’acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social, Jubilació anticipada per voluntat del treballador, per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts com a màxim, dos anys menys que l’edat reglamentària per a accedir a la jubilació ordinària i tenir prestats 35 anys o més de serveis p​​​restats.​​

Sol·licitud de jubilació anticipada per al per​sonal docent

Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleix l’​edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Jubilació el dia que es com​pleix l’edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.​

Sol·licitud de jubil​​ació

​​Perllongament fins al 3​1 d’agost del curs següent en què es compleix l’edat de jubilació i el període de cotització

Sense perjudici que s’autoritzin pròrrogues successives per al mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.​

Sol·licitud de perllongament en la permanència en el servei actiu

Normativa

Instrucc​ió 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament​ ​​

 ​​Jubilació parcial (personal laboral docent)​

El personal laboral docent que vulgui acollir-se a la jubilació parcial, ha de reunir els requisits establerts en la normativa vigent  i, en concret, en l’article 215 del Reial Decret 8/2015. Així mateix, i  sempre que amb caràcter simultani se subscrigui un contracte de relleu en els termes que preveu l’article 12.7 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors​, els treballadors i treballadores a temps complet poden accedir a la jubilació parcial sempre que compleixin els requisits de l’article 2 de l’article 215 de la Llei general de seguretat social​.

La reducció de jornada de treball de la persona que es jubila parcialment estarà compresa entre un mínim del 25 per cent i un màxim del 50 per cent.

Contracte relleu: El Departament ha de concertar simultàniament un contracte de relleu amb un treballador o treballadora en situació d’atur ja sigui per cercar feina o per millorar el contracte que tingui, amb objecte de substituir la jornada de treball que deixa vacant el treballador que es jubila parcialment.

La durada del contracte de relleu serà fins la data de la jubilació ordinària de la persona que ha accedit a la jubilació parcial.

Si el rellevat decideix continuar amb la jubilació parcial i seguir treballant a temps parcial, el contracte de relleu es prorroga anualment.

Si durant la vigència del contracte de relleu, abans que el treballador o treballadora que va accedir a la jubilació parcial tingui l’edat que li permeti accedir a la jubilació ordinària, es produís el cessament del rellevista, l’Administració haurà de procedir a la seva substitució per un altre treballador o treballadora rellevista en el termini de 15 dies naturals des del dia en què s’hagi produït el cessament.

Requisit d’edat: En relació al requisit de l’edat per poder accedir a la jubilació parcial, ens trobem en un període transitori en què es va incrementant progressivament l’edat exigida fins 2027.


Documentació de la sol·licitud

  • Formulari de sol·licitud de jubilació parcial​
  • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • ​Una certificació o informe que acrediti que el treballador o treballadora reuneix els requisits per accedir a la jubilació parcial emes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Enviament de la documentació

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

  • eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
  • Petició genèrica. Per fer ​una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició. ​​