Acord de la Mesa Sectorial en relació amb la recuperació de retallades : Estadis i 2 hores de reducció horària majors 55 anys en horari lectiu.

Aquest acord realitzat en la Mesa Negociació del Personal Funcionari No Universitari  entre el els sindicats CCOO i UGT i el Departament d’Educació en relació a la  reversió de les retallades també ens pertoca al nostre col·lectiu.

Què inclou aquest acord que ens correspongui?

  • Pel que fa a estadis:

El Departament d’Educació modificarà l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis de tal forma que per assolir el primer estadi de promoció docent serà necessari 6 o més anys serveis prestats, en lloc dels 9 que hi havia ara, en aquests se’ls reconeixerà el primer estadi d’ofici amb efectes de l’1 de gener de 2024. Tanmateix, els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats, però en tinguin dotze anys o més se’ls reconeixerà d’ofici el segon estadi a efectes de la data anomenada anteriorment, i constarà la data d’assoliment de quan van fer els dotze anys de serveis prestats. Així mateix, els docents que no ha assolit el tercer estadi per no tenir vint-i-un anys de serveis prestats, però en tinguin divuit o més se’ls reconeixerà d’ofici el tercer estadi amb efectes de l’1 de gener de 2024, i constarà la data d’assoliment de quan van fer divuit anys de serveis prestats.

1r estadi: 6 o més anys de serveis prestats i es reconeixerà d’ofici.
2n estadi: 12 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.
3r estadi: 18 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.

El departament es compromet a fer el pagament abans que finalitzi 2024. Regularització automàtica del primer estadi (6anys) l’1 de gener de 2024 tenint en compte només els anys de servei, sense els crèdits de formació.

Podeu consultar la retribució de sou, estadis i triennis en aquest enllaç.

IMPORTANT: Cal tenir present que la signatura de l’acord, per la part social no renuncia a la negociació del retorn de les quantitats no percebudes. 

  • Pel que fa a la recuperació de la reducció de les dues hores lectives majors de 55 anys:

S’acorda un calendari per la implementació de les 2 hores lectives per majors de 55 anys:

Curs 2024-2025: Reducció de 2 hores lectives als docents de 60 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

Curs 2025-2026: Reducció de 2 hores lectives als docents de 55 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

En resum: reducció de 2h lectives majors de 55 anys
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 60 anys, que no es faran al centre.
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h complementàries entre 55 i 59 anys.
Curs 25-26 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 55 anys, que no es faran al centre.

 

Totalitat de l’acord: 

231031_acord_estabilitat_231117