Acord de la Mesa Sectorial en relació amb la recuperació de retallades : Estadis i 2 hores de reducció horària majors 55 anys en horari lectiu.

Aquest acord realitzat en la Mesa Negociació del Personal Funcionari No Universitari  entre el els sindicats CCOO i UGT i el Departament d’Educació en relació a la  reversió de les retallades també ens pertoca al nostre col·lectiu.

Què inclou aquest acord que ens correspongui?

  • Pel que fa a estadis:

El Departament d’Educació modificarà l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis de tal forma que per assolir el primer estadi de promoció docent serà necessari 6 o més anys serveis prestats, en lloc dels 9 que hi havia ara, en aquests se’ls reconeixerà el primer estadi d’ofici amb efectes de l’1 de gener de 2024. Tanmateix, els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats, però en tinguin dotze anys o més se’ls reconeixerà d’ofici el segon estadi a efectes de la data anomenada anteriorment, i constarà la data d’assoliment de quan van fer els dotze anys de serveis prestats. Així mateix, els docents que no ha assolit el tercer estadi per no tenir vint-i-un anys de serveis prestats, però en tinguin divuit o més se’ls reconeixerà d’ofici el tercer estadi amb efectes de l’1 de gener de 2024, i constarà la data d’assoliment de quan van fer divuit anys de serveis prestats.

1r estadi: 6 o més anys de serveis prestats i es reconeixerà d’ofici.
2n estadi: 12 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.
3r estadi: 18 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.

Podeu consultar la retribució de sou, estadis i triennis en aquest enllaç.

IMPORTANT: Cal tenir present que la signatura de l’acord, per la part social no renuncia a la negociació del retorn de les quantitats no percebudes. 

  • Pel que fa a la recuperació de la reducció de les dues hores lectives majors de 55 anys:

S’acorda un calendari per la implementació de les 2 hores lectives per majors de 55 anys:

Curs 2024-2025: Reducció de 2 hores lectives als docents de 60 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

Curs 2025-2026: Reducció de 2 hores lectives als docents de 55 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

En resum: reducció de 2h lectives majors de 55 anys
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 60 anys.
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h complementàries entre 55 i 59 anys.
Curs 25-26 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 55 anys.

 

Totalitat de l’acord: 

231031_acord_estabilitat_231117

Peticions del Comitè Intercentres a la consellera d’educació del 15.11.23

El comitè intercentres fem entrega d’un document amb les demandes acordades entre tots els sindicats a la Molt Honorable Senyora Anna Simó i Castelló, consellera d’Educació:

Honorable Senyora  Anna Simó i Castelló, Consellera d’Educació

Com a Comitè Intercentres ens complau poder compartir aquest espai per tal de
donar-nos a conèixer i compartir amb vostè les nostres inquietuds.
Primer de tot demanar que aquesta conselleria tingui una actitud decidida per
promoure el respecte i el reconeixement del col·lectiu de personal laboral, tant el
d’atenció educativa com el docent laboral davant  la societat, sovint oblidats i invisibilitats. 

Reclamem i exigim:

-El 6% del PIB per l’educació, com a mínim.
-Jornada laboral de 35h.
-Revisió dels processos d’estabilització de determinades categories i del professorat de religió.
-Revisió de l’ordre de calendari escolar a tots els nivells educatius, també al 0-3.
Demanem el mateix calendari laboral que el personal docent així com el reconeixement i dignificació de les nostres tasques.
-Dues hores de reducció per al personal major de 55 anys. 
-Més recursos per la implementació real del Decret d’Inclusiva, també al 0-3.
Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat (TEEI, TIS, AEE, EEE, EDU, NAJ, FIS…).
-Internalització dels serveis d’atenció educativa. 
-Reducció de les ràtios en totes les etapes educatives i criteris objectivables de
distribució de l’alumnat.
-Que les places de programa esdevinguin estructurals.
-Revisió del grup professional en relació amb les funcions realitzades: Aux.
-Educació especial, TEEI rurals.
-Gratuïtat de tota l’etapa 0-3.
-Calendarització de reunions per assolir nous acords.

Honorable Senyora Consellera, reclamem una negociació real, operativa, àgil i
resolutiva perquè el personal laboral del Departament tinguem una millora  de  les
nostres condicions laborals  i us emplacem  a vetllar perquè aquestes peticions es 
transformin  en acords”

COMITÈ INTERCENTRES DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CCOO   AMRC   UGT   USTEC·STEs  JUNTS-SDRC   CGT