Llicències i baixes

Per tal de gestionar els permisos, llicències i reduccions de jornada s’ha de fer mitjançant ATRI. En l’enllaç anterior hi podràs accedir, et caldrà el teu usuari i contrasenya ATRI (DNI amb lletra per ususari i la teva contrasenya habitual).

Podeu consultar el resum que està en el Portal de Centres, per accedir cal fer servir el vostre usuari i contrasenya atri (aquest enllaç cal mirar l’accés directe al vostre Portal de Centres per veure’l actualitzat) i consulteu directament.

LLICÈNCIES I BAIXES 

​​​​​​​​​​​​​​​​​Estudis (s​ense retribució)

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions: La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.Ves a ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar:

 • Informe favorable del director/a del centre.
 • Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball.

​​Assumptes propis

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

Qui la pot demanar: ​Personal funcionari de carrera i en pràctiques, el personal laboral i el personal interí i substitut. En el cas del personal substitut, el permís es concedeix, com a màxim, fins que duri la previsió de la substitució.
Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball.
Retribucions: No es percep cap retribució.
Quota que paga el/la treballador/a (quota obrera): Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

Cotització (quota empresarial): En el cas dels laborals: La base de contingències comunes serà la mínima corresponent al grup de la seva categoria i la base d’accidents de treball i malaltia professional s’aplicarà el topall mínim de cotització establert.Ves a ATRI per fer la tramitació             ​

​​​​​​​​​​​Accident laboral

A l’apartat de Prevenció de riscos laborals podeu consultar tots els tràmits per als Accide​nts laborals​.

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Hi ha quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons l’estimació de la durada, d’acord amb el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada:

 • Processos de durada prevista molt curta: inferior a 5 dies naturals
 • Processos de durada prevista curta: de 5 a 30 dies naturals
 • Processos de durada prevista mitjana: de 31 a 60 dies naturals
 • ​Processos de durada prevista llarga: a partir de 61 dies naturals.

​Temporalitat de l’expedició dels documents de confirmació

En tots els casos els serveis públics de salut trametran a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, directament i de manera telemàtica, les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta i comunicaran a l’empresa la situació d’IT de les persones mitjançant el fitxer FIE.

 • Processos de durada prevista molt curta (inferior a 5 dies naturals): el treballador o treballadora pot sol·licitar el reconeixement el mateix dia que s’hagi fixat com a data d’alta i si el facultatiu o facultativa considera que no ha recuperat la seva capacitat laboral pot esmenar la durada del procés, amb el nou diagnòstic, durada prevista, tipus de procés i data de la revisió següent.
 • ​Processos de durada prevista curta (de 5 a 30 dies naturals): la confirmació es reconeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; les confirmacions posteriors es reconeixen com a màxim cada 14 dies naturals.
 • Processos de durada prevista mitjana (de 31 a 60 dies naturals): la confirmació es reconeix en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; el segon document i els successius es reconeixen com a màxim cada 28 dies naturals.
 • Processos de durada prevista llarga (a partir de 61 dies naturals): el primer document de confirmació es reconeix en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de la baixa mèdica; el segon document i els successius es reconeixen com a màxim cada 35 dies naturals.

​Comunicats de baixa per malaltia o incapacitat temporal

Des de l’1 d’abril de 2023, el personal docent acollit al règim general de la Seguretat Social ja no té l’obligació de lliurar els comunicats de baixa i alta mèdica a la direcció del centre educatiu o a la persona titular del centre de treball. La documentació que el centre sanitari lliuri al treballador o treballadora, en cas de baixa, és per a ell o ella i desapareix l’obligació de lliurar-ne una còpia a l’empresa (director/a del vostre centre educatiu). Els serveis públics de salut o les mútues o empreses col·laboradores trametran de manera immediata les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.Els docents estan obligat a comunicar les baixes, confirmacions i altes mèdiques així com la previsió de la durada, al més aviat possible a la direcció o titularitat del centre educatiu, per garantir en tot moment l’organització i prestació correctes del servei públic d’educació.

Declaració jurada
Enviament de la documentació

Vacances després d’una incapacitat temporal

En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.​ El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment de la incapacitat temporal.​

​​​​Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa
Enviament de la documentació

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud de llicència com la de vacances després d’una incapacitat temporal, així com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 • eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
 • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat d​e la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​