Excedències, permisos, llicències i reduccions de jornada.

Per tal de gestionar els permisos, llicències i reduccions de jornada s’ha de fer mitjançant ATRI. En l’enllaç següent hi podràs accedir, et caldrà el teu usuari i contrasenya ATRI (DNI amb lletra per ususari i la teva contrasenya habitual).

Clica aquí per enllaç directe a Atri per fer el teu tràmit.

A continuació hi ha les taules-resum on podreu consultar els permisos, llicències, reduccions de jornada. Al final de l’entrada d’aquest article podeu veure també una infografia que us pot ajudar per realitzar el tràmit telemàtic.

EXCEDÈNCIES

MotiuCaracterístiques Sou
Excedència Interès particular (laborals)Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim.0%
Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s'ha sol•licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.
El temps d’excedència no computa a l'efecte d’antiguitat.
S’ha de sol•licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l'excedència voluntària per cura de fill.

 

PERMISOS

MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Permís prenatalEl temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per
al part. Justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de
treball. (Art 47.r VI Conveni Únic).
100%
Permís per
tràmits
preadoptius o
d’acolliment previ
Dret absentar-se per a dur a terme els tràmits administratius requerits per
l’Administració competent. Cal justificar la necessitat de fer-ho en horari laboral.
100%
Permís en cas de
naixement
adopció, guarda
amb finalitats
d’adopció o
acolliment.
Per ambdós
progenitors.
- Tindrà una durada de 16 setmanes. Part múltiple 2 setmanes més per cada fill/a a partir
del 2n. (Art 49.3 VI Conveni Únic).
- L’art. 49 de l’EBEP preveu que també es pugui ampliar en dues setmanes en el supòsit de
discapacitat del fill/a.
- 6 setmanes primeres, s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i
ininterrompuda immediatament després del naixement, de la resolució judicial per la qual
es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda fins d’adopció o
d’acolliment.
- En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes
de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de
manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior
a el fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o
bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió
administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.
- Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.
- La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una
manera ininterrompuda (requereix acord previ amb l’òrgan competent).
Aquesta possibilitat és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i
amb la reducció de jornada per guarda legal.
- L’art. 49. b) de l’EBEP estableix que si fós necessari el desplaçament dels progenitors al
país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a
més, a un permís de fins a 2 mesos de durada, percebent durant aquest període
exclusivament les retribucions bàsiques.
Amb independència d’aquest permís, el permís per adopció o acolliment podrà iniciar-se
fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o
judicial d’acolliment.
- Família monoparental. El progenitor/a amb guarda legal exclusiva, pot gaudir del permís
de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.(Llei 8/2006, de 5 de juliol,
art. 13)
100%
Permís per
lactància
-1 h. diària, divisible en dues fraccions de 30m fins als 12 mesos del nadó
-S’incrementa proporcionalment en cas de part (adopció o acolliment) múltiple
- Les hores es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball.
Art. 48.f) EBEP Art 47.j CU RD Ley 6/2019 RDL 20/2012
100%
Permís per
hospitalització
fills/es prematurs
- Màxim 13 setmanes.(Art 47.n VI Conveni Únic).
- Art. 48.g) EBEP: Dret a absentar-se del lloc de treball un màxim de tres hores diàries,
percebent les retribucions íntegres. El permís de maternitat es pot computar, a instàncies
de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen
d’aquest Còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a
la mare.
100%
Permís per
atendre fills/es
discapacitats
- Temps necessari per assistir a reunions o visites en els centres educatius
ordinaris, especials o sanitaris on rebin suport els fills/es discapacitats/es.
- 2 h. de flexibilitat horària diària per conciliar horaris dels centres d'educació
especial o dels altres centres on rebi atenció fill/a
(Art 47.o/p VI Conveni Únic- Acord MG 24.07.2019 ).
100%
Gaudi de
vacances fora del
mes d’agost
- Si el permís naixement o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període
vacances, es pot gaudir les vacances un cop acabat el permís.
- En cas de baixa per IT que impedeixi gaudiment durant l’any natural, es podran
gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin
transcorregut 18 mesos a partir del final de l’any que s’hagin originat.
Art. 46 VI Conveni Únic- Arts. 50 i 51 EBEP
100%
Permís per
matrimoni, o inici
de convivència en
parelles estables
15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data del fet.
(Art 47.a VI Conveni Únic).
100%
Permís per
matrimoni d’un
familiar
1 dia si és a Catalunya.
2 dies fora de Catalunya.
Familiars fins a segon grau. (Art 47 g. VI Conveni Únic).
100%
Permís per mort,
accident o
malaltia greu,
hospitalització o
intervenció
quirúrgica sense
hospitalització
que precisi de
repòs domiciliari.
Primer grau:
3 dies hàbils, mateix municipi
5 dies hàbils, altre municipi
Segon grau:
2 dies hàbils, mateix municipi
4 dies hàbils, altre municipi
. Ampliable a 6 dies excepcionalment.
(Art. 48.a EBEP , Art 47.c VI Conveni Únic, RDL 20/2012)
Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a
voluntat del treballador/a
100%
Permís per a
víctimes de
violència de
gènere
Temps que determini serveis socials, policials o de salut. També tenen dret
flexibilitat horària d’acord a cada situació concreta. (EBEP Llei 7/2007, de 12
d’abril).
100%
Permís per
trasllat de
domicili
- Sense canvi resid. 1 dia
- Si comporta trasllat altra localitat: fins 4 dies
(Art 47.d VI Conveni Únic)
Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a
voluntat del treballador/a
100%
Permís per a
exàmens finals en
centres oficials o
proves definitives
Examen final Oficial: 24 h anteriors.
Altres proves: temps indispensable.
(Art 47.d VI Conveni Únic).
100%
Permís per deure
inexcusable de
caràcter públic o
privat
Temps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar. (Art
47.f VI Conveni Únic).
- L’art. 48.j) EBEP afegeix el supòsit dels deures relacionats amb la
conciliació de la vida familiar i laboral.
100%
FormacióDret a 40h anuals de formació que es computarà com a treball efectiu. (Art. 51.9 VI
Conveni Únic).
100%
Permís per
flexibilitat horària
recuperable
Mínim 1 h, màxim 7h setmanals per visites i proves mèdiques de familiars fins a
segon grau.
Reunions de tutoria amb els docents dels fills
- El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa
setmana en què gaudeix del permís. (Art 22 Llei 8/2006, de 5 de juliol).
100%

 

LLICÈNCIES

MOTIU CARACTERÍSTIQUESSOU
Llicència per estudis
retribuïda. Per interès
propi de l’administració
Han de ser relacionats amb el lloc de treball. (Art 48.1 VI
Conveni Únic).
100%
Llicència per estudis no
retribuïda
1 any (excepcionalment pot ser menor durada). Han de tenir
relació directa amb el lloc de treball.
No
Llicència per assumptes
propis
Fins a 6 mesos cada 2 anys. La concessió està subordinada a
les necessitats del servei.
(Art 48.2 VI Conveni Únic).
No
Llicència per atendre un
familiar amb malaltia greu
3 mesos excepcionalment prorrogable fins a tres mesos
més.Familiars fins a segon grau. (Art 48.5 VI Conveni Únic).
No

 

REDUCCIONS DE JORNADA

MOTIU CARACTERÍSTIQUES SOU
Reducció de jornada per guarda
legal infant menor de 6 anys
És incompatible amb el desenvolupament de
qualsevol activitat econòmica.
(Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda
legal infant fins a 12 anys d'un
1/2 a 1/8 de jornada
Es pot demanar quan acabi la de menor de 6
anys. (Art. 24 i 26 Llei 8/2006, de 5 de juliol i art.
48.h EBEP)
Proporcional a
la reducció
sol·licitada
Reducció de jornada per cura
persona amb discapacitat
La persona discapacitada no ha de fer cap
activitat retribuïda i que se’n tingui guarda legal.
(Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda
legal d’un familiar amb més del
65% de discapacitat
Ha de ser familiar fins al segon grau i a càrrec
directe. No ha de fer cap activitat retribuïda.
(Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per
víctimes de violència de gènere
Durada: a determinar en cada cas. També pot
suposar. una reordenació o adaptació de l’horari.
(Art 47.q VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció 1/3 o ½ jornada per
interès particular
Subordinada a les necessitats del servei. Durada
mínima 1 any.
(Art. 47.m VI Conveni Únic).
Reducció
proporcional de
les retribucions
Reducció per discapacitat
legalment reconeguda
El temps per rebre el tractament mèdic necessari
en centres públics o privat.Cal un informe del
servei mèdic corresponent que justifiqui la
necessitat del tractament, a periodicitat o durada
aproximada i la necessitat que es dugui a terme
en l'horari laboral
(Art 25 Llei 8/2006, de 5 de juliol).
100%
Reducció de jornada per cura
de fill fins a 18 anys amb
càncer o malaltia greu
Fins el 50% de reducció per atendre al menor
durant el temps d’hospitalització o tractament.
(Art.49 EBEP. Llei 27/2011).
100%
Reducció de jornada per
atendre un familiar de primer
grau per malaltia molt greu
Fins al 50% de la jornada. Durada màxima d’un
mes. (RDL 20/2012).
100%
Reducció de jornada per
hospitalització fills/es
prematurs
Dret a reduir la jornada un màxim de 2 hores
diàries. (Art. 48.g EBEP. RDL /20/2012).
Retribucions
proporcionals

 

Us adjuntem també una infografia que us pot ajudar a fer el tràmit telemàtic:

NOVES SOL·LICITUDS ATRI

Per qualsevol dubte us podeu podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web.