Excedències, permisos, llicències i reduccions de jornada (versió antiga)

Per tal de gestionar els permisos, llicències i reduccions de jornada s’ha de fer mitjançant ATRI. En l’enllaç següent hi podràs accedir, et caldrà el teu usuari i contrasenya ATRI (DNI amb lletra per ususari i la teva contrasenya habitual).

Clica aquí per enllaç directe a Atri per fer el teu tràmit.

A continuació hi ha les taules-resum on podreu consultar els permisos, llicències, reduccions de jornada.

  • Al final de l’entrada d’aquest article podeu veure també una infografia que us pot ajudar per realitzar el tràmit telemàtic.
  • També podeu consultar el resum que està en el Portal de Centres, per accedir cal fer servir el vostre usuari i contrasenya atri (aquest enllaç cal mirar l’accés directe al vostre Portal de Centres per veure’l actualitzat) i consulteu directament.

EXCEDÈNCIES

MotiuCaracterístiques Sou
Excedència Interès particular (laborals)Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim.0%
Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s'ha sol•licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.
El temps d’excedència no computa a l'efecte d’antiguitat.
S’ha de sol•licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l'excedència voluntària per cura de fill.

 

PERMISOS

MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Permís prenatalEl temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per
al part. Justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de
treball. (Art 47.r VI Conveni Únic).
100%
Permís per
tràmits
preadoptius o
d’acolliment previ
Dret absentar-se per a dur a terme els tràmits administratius requerits per
l’Administració competent. Cal justificar la necessitat de fer-ho en horari laboral.
100%
Permís en cas de
naixement
adopció, guarda
amb finalitats
d’adopció o
acolliment.
Per ambdós
progenitors.
- Tindrà una durada de 16 setmanes. Part múltiple 2 setmanes més per cada fill/a a partir
del 2n. (Art 49.3 VI Conveni Únic).
- L’art. 49 de l’EBEP preveu que també es pugui ampliar en dues setmanes en el supòsit de
discapacitat del fill/a.
- 6 setmanes primeres, s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i
ininterrompuda immediatament després del naixement, de la resolució judicial per la qual
es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda fins d’adopció o
d’acolliment.
- En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes
de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de
manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior
a el fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o
bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió
administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.
- Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.
- La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una
manera ininterrompuda (requereix acord previ amb l’òrgan competent).
Aquesta possibilitat és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i
amb la reducció de jornada per guarda legal.
- L’art. 49. b) de l’EBEP estableix que si fós necessari el desplaçament dels progenitors al
país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a
més, a un permís de fins a 2 mesos de durada, percebent durant aquest període
exclusivament les retribucions bàsiques.
Amb independència d’aquest permís, el permís per adopció o acolliment podrà iniciar-se
fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o
judicial d’acolliment.
- Família monoparental. El progenitor/a amb guarda legal exclusiva, pot gaudir del permís
de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.(Llei 8/2006, de 5 de juliol,
art. 13)
100%
Permís per
lactància
-1 h. diària, divisible en dues fraccions de 30m fins als 12 mesos del nadó
-S’incrementa proporcionalment en cas de part (adopció o acolliment) múltiple
- Les hores es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball.
Art. 48.f) EBEP Art 47.j CU RD Ley 6/2019 RDL 20/2012
100%
Permís per
hospitalització
fills/es prematurs
- Màxim 13 setmanes.(Art 47.n VI Conveni Únic).
- Art. 48.g) EBEP: Dret a absentar-se del lloc de treball un màxim de tres hores diàries,
percebent les retribucions íntegres. El permís de maternitat es pot computar, a instàncies
de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen
d’aquest Còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a
la mare.
100%
Permís per
atendre fills/es
discapacitats
- Temps necessari per assistir a reunions o visites en els centres educatius
ordinaris, especials o sanitaris on rebin suport els fills/es discapacitats/es.
- 2 h. de flexibilitat horària diària per conciliar horaris dels centres d'educació
especial o dels altres centres on rebi atenció fill/a
(Art 47.o/p VI Conveni Únic- Acord MG 24.07.2019 ).
100%
Gaudi de
vacances fora del
mes d’agost
- Si el permís naixement o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període
vacances, es pot gaudir les vacances un cop acabat el permís.
- En cas de baixa per IT que impedeixi gaudiment durant l’any natural, es podran
gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin
transcorregut 18 mesos a partir del final de l’any que s’hagin originat.
Art. 46 VI Conveni Únic- Arts. 50 i 51 EBEP
100%
Permís per
matrimoni, o inici
de convivència en
parelles estables
15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data del fet.
(Art 47.a VI Conveni Únic).
100%
Permís per
matrimoni d’un
familiar
1 dia si és a Catalunya.
2 dies fora de Catalunya.
Familiars fins a segon grau. (Art 47 g. VI Conveni Únic).
100%
Permís per mort,
accident o
malaltia greu,
hospitalització o
intervenció
quirúrgica sense
hospitalització
que precisi de
repòs domiciliari.
Primer grau:
3 dies hàbils, mateix municipi
5 dies hàbils, altre municipi
Segon grau:
2 dies hàbils, mateix municipi
4 dies hàbils, altre municipi
. Ampliable a 6 dies excepcionalment.
(Art. 48.a EBEP , Art 47.c VI Conveni Únic, RDL 20/2012)
Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a
voluntat del treballador/a
100%
Permís per a
víctimes de
violència de
gènere
Temps que determini serveis socials, policials o de salut. També tenen dret
flexibilitat horària d’acord a cada situació concreta. (EBEP Llei 7/2007, de 12
d’abril).
100%
Permís per
trasllat de
domicili
- Sense canvi resid. 1 dia
- Si comporta trasllat altra localitat: fins 4 dies
(Art 47.d VI Conveni Únic)
Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a
voluntat del treballador/a
100%
Permís per a
exàmens finals en
centres oficials o
proves definitives
Examen final Oficial: 24 h anteriors.
Altres proves: temps indispensable.
(Art 47.d VI Conveni Únic).
100%
Permís per deure
inexcusable de
caràcter públic o
privat
Temps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar. (Art
47.f VI Conveni Únic).
- L’art. 48.j) EBEP afegeix el supòsit dels deures relacionats amb la
conciliació de la vida familiar i laboral.
100%
FormacióDret a 40h anuals de formació que es computarà com a treball efectiu. (Art. 51.9 VI
Conveni Únic).
100%
Permís per
flexibilitat horària
recuperable
Mínim 1 h, màxim 7h setmanals per visites i proves mèdiques de familiars fins a
segon grau.
Reunions de tutoria amb els docents dels fills
- El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa
setmana en què gaudeix del permís. (Art 22 Llei 8/2006, de 5 de juliol).
100%

 

LLICÈNCIES

MOTIU CARACTERÍSTIQUESSOU
Llicència per estudis
retribuïda. Per interès
propi de l’administració
Han de ser relacionats amb el lloc de treball. (Art 48.1 VI
Conveni Únic).
100%
Llicència per estudis no
retribuïda
1 any (excepcionalment pot ser menor durada). Han de tenir
relació directa amb el lloc de treball.
No
Llicència per assumptes
propis
Fins a 6 mesos cada 2 anys. La concessió està subordinada a
les necessitats del servei.
(Art 48.2 VI Conveni Únic).
No
Llicència per atendre un
familiar amb malaltia greu
3 mesos excepcionalment prorrogable fins a tres mesos
més.Familiars fins a segon grau. (Art 48.5 VI Conveni Únic).
No

 

REDUCCIONS DE JORNADA

MOTIU CARACTERÍSTIQUES SOU
Reducció de jornada per guarda
legal infant menor de 6 anys
És incompatible amb el desenvolupament de
qualsevol activitat econòmica.
(Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda
legal infant fins a 12 anys d'un
1/2 a 1/8 de jornada
Es pot demanar quan acabi la de menor de 6
anys. (Art. 24 i 26 Llei 8/2006, de 5 de juliol i art.
48.h EBEP)
Proporcional a
la reducció
sol·licitada
Reducció de jornada per cura
persona amb discapacitat
La persona discapacitada no ha de fer cap
activitat retribuïda i que se’n tingui guarda legal.
(Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda
legal d’un familiar amb més del
65% de discapacitat
Ha de ser familiar fins al segon grau i a càrrec
directe. No ha de fer cap activitat retribuïda.
(Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per
víctimes de violència de gènere
Durada: a determinar en cada cas. També pot
suposar. una reordenació o adaptació de l’horari.
(Art 47.q VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60%
Reducció ⅓ 80%
Reducció 1/3 o ½ jornada per
interès particular
Subordinada a les necessitats del servei. Durada
mínima 1 any.
(Art. 47.m VI Conveni Únic).
Reducció
proporcional de
les retribucions
Reducció per discapacitat
legalment reconeguda
El temps per rebre el tractament mèdic necessari
en centres públics o privat.Cal un informe del
servei mèdic corresponent que justifiqui la
necessitat del tractament, a periodicitat o durada
aproximada i la necessitat que es dugui a terme
en l'horari laboral
(Art 25 Llei 8/2006, de 5 de juliol).
100%
Reducció de jornada per cura
de fill fins a 18 anys amb
càncer o malaltia greu
Fins el 50% de reducció per atendre al menor
durant el temps d’hospitalització o tractament.
(Art.49 EBEP. Llei 27/2011).
100%
Reducció de jornada per
atendre un familiar de primer
grau per malaltia molt greu
Fins al 50% de la jornada. Durada màxima d’un
mes. (RDL 20/2012).
100%
Reducció de jornada per
hospitalització fills/es
prematurs
Dret a reduir la jornada un màxim de 2 hores
diàries. (Art. 48.g EBEP. RDL /20/2012).
Retribucions
proporcionals
Reducció de 2 hores d’activitat complementària setmanals per a majors de 55 anysFins a dues hores de reducció a la setmana de les hores complementaries de presència al centre. (RDL 4 d'agost de 2022)100%

 

Us adjuntem també una infografia que us pot ajudar a fer el tràmit telemàtic   i també podeu consultar les nostres píndoles. 

NOVES SOL·LICITUDS ATRI

Per qualsevol dubte us podeu podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web.