Trasllat de domicili

Trasllat de domicili​

Durada:

  • Si el trasllat de domicili és a la mateixa localitat, un dia.
  • Si comporta un canvi de localitat, fins a quatre dies, tenint en compte els trams següents:

Fins a 15 km: un dia
De 16 a 50 km: dos dies
De 51 a 150 km: tres dies
Superior a 150 km: quatre dies

Retribucions: 100 %

Documentació: Certificat d’empadronament.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.

Observacions: S’han de gaudir dels dies de manera consecutiva i el permís es pot gaudir en els sis mesos següents a la data d’alta en el padró.​

ATRI per tramitar el permís         ​

Normativa:

  • Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
  • Article 47.d del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya
  • Article 96.1 del Decret 1/1997​, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública​​​