Reduccions de jornada

​​​​Cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui cura d’un familiar amb discapacitat i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. ​Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s’entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar (Graus de consanguinitat i afinitat​).​

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

​Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.

ATRI per fer la tramitació

Normativa aplicable 

 • Article 26.c de la Llei 8/2006,, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de maig de 2006)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9 de març de 2016)

Documentació que cal adjuntar 

 • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament.
 • Certificat emès per l’equip de valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar.
 • Declaració segons el qual el familiar té un grau de dependència que li impedeix tenir autonomia, o que requereix dedicació o atenció especial.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no​.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat pel director/a del centre.

Cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una durada màxima d’un mes. Es percep el 100% de les retribucions (Graus de consanguinitat i afinitat​).​

Observacions: Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant, funcionari o interí, té un nomenament a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar.  ​

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.​

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

ATRI per fer la tramitació

Normativa aplicable 

Documentació que cal adjuntar

Cura d’un fill/a  menor afectat per càncer o malaltia greu

Durada

El temps necessari per tenir cura d’un fill menor durant l’hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent i com a màxim, fins que el fill/a o persona que hagués estat objecte d’acolliment permanent o guarda amb finalitat d’adopció compleixi 23 anys.

A aquests efectes, el mer compliment dels 18 anys del fill o del menor subjecte a acolliment permanent o a guarda amb fins d’ adopció, no serà causa d’extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

No obstant això, complerts els 18 anys, es podrà reconèixer el dret a la reducció de jornada fins que la persona al seu càrrec compleixi els 23 anys en els supòsits en què el patiment del càncer o malaltia greu hagi estat diagnosticat abans d’assolir la majoria d’edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s’acreditin els requisits per poder gaudir d’aquesta reducció de jornada, excepte l’edat.

Així mateix, es mantindrà el dret a aquesta reducció de jornada fins que la persona al seu càrrec compleixi 26 anys si, abans d’assolir els 23 anys, acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d’un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació la declaració del facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent. S’haurà de sol·licitar la reducció de jornada per a cada curs escolar.​

Retribucions: Es percep el 100% de les retribucions.

Observacions

Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim, en un 50 % de la seva durada. Correspon a la persona interessada d’acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d’un màxim del 99,99%. En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants, o acollidors amb caràcter permanent treballin.

Quan concorrin en totes dues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís o, en el seu cas, puguin tenir la condició de beneficiàries de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari o funcionària tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l’altra persona progenitora, adoptant o guardadora amb finalitats d’adopció o acollidora de caràcter permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a beneficiària de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari.

Als efectes de determinar la malaltia greu s’aplicarà el llistat de  l’Annex del Reial Decret 1148/2011​, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.​

ATRI per fer la tramitació

Normativa aplicable

Documentació que cal adjuntar

Discapacitat legalment reconegud​a​​​

​​Característiques: Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda quan, per aquest motiu, s’ha de rebre tractament en centres públics o privats necessàriament en horari laboral. La reducció que es pot demanar en la jornada laboral és l’equivalent al temps que la persona afectada ha de dedicar al tractament.

Durada: La reducció que es pot deman​ar en la jornada laboral és l’equivalent al temps que la persona afectada ha de dedicar al tractament.​

​Retribucions: 100%

ATRI per fer la tramitació

Documentació que cal adjuntar

Informe del servei m​èdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.

Normativa: Article 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

​Guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anys

​​Durada

Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys:

1. Gaudiment de la reducció de jornada després del permís de maternitat.
La durada és fins a 6 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, a partir del finiment de la maternitat, la durada de la reducció de jornada computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís. En el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals,  es pot gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/a durant les setmanes que no es gaudeixi dels permisos de maternitat, adopció, acolliment o de paternitat.​

2. Compactació del primer any de reducció de jornada i continuació amb diferents modalitats.
Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres a continuació del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat.

El fet de compactar el primer any de reducció suposa la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.
Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.

Es pot optar per les següents formes per tal de regularitzar econòmicament o en temps el fet d’haver compactat el primer any de la reducció de jornada després del permís de maternitat:

 1. Primer any de reducció de jornada compactat amb realització posterior de jornada sencera. En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació, decideixi realitzar la jornada completa, seguirà percebent retribucions (del 80% o del 60%) com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.
 2. ​​Primer any de reducció de jornada compactat sense reincorporació al lloc de treball. En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació no es reincorpori al lloc de treball comportarà el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.
 3. Primer any de reducció de jornada compactat amb gaudiment posterior de reducció de jornada per curs de fill o filla. En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada (122 dies o 182 dies) pot continuar amb la reducció de jornada per cura de fill o filla fins als 6 anys d’edat.

Un cop finalitzada la compactació, si no s’ha optat pel gaudiment posterior de la reducció de jornada, comença a aplicar-se la regularització econòmica del fet d’haver compactat el primer any i ja no es podrà tornar a demanar la reducció de jornada fins que la regularització econòmica hagi finalitzat.​

A la finalització del permís de compactació, pot realitzar les següents jornades (sempre en percentatge igual al de la compactació):

 1. Jornada reduïda d’1/3 compactada i continua amb reducció de jornada: El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/3 i durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.​​
 2. Jornada reduïda d’1/2 compactada i continua amb reducció de jornada: El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/2 i durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 10%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.

Observacions: El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 6 anys, amb el 80% o el 60% de les retribucions, és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Es té dret a la compactació sempre que la persona beneficiària no estigui privada de la guarda legal del menor per resolució judicial. El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici. Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s’estigui gaudint.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitor s poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.

La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Retribucions

 • Compactació del primer any de reducció de jornada. Percepció del 80% o del 60% de les retribucions durant el període de compactació del primer any de la reducció de jornada (en 122 o 182 dies).
 • Jornada sencera després de la compactació, seguirà percebent retribucions com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.
 • Reducció de jornada d’1/3 després de la compactació, durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%.
 • Després dels 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 80% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.
 • Reducció de jornada d’1/2 després de la compactació, durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any dela reducció de jornada percebrà una retribució del 10%.
 • Després dels 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 60% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

ATRI per fer la tramitació

Normativa aplicable

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)
 • Disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007)
 • Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig de 2012)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9 de març de 2016)​
 • Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094), de 23 de març de 2012

Documentació que cal adjuntar

Còpia completa del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil.

Declaració jurada o prom​esa segons la qual la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.

Declaració jurada o promesa segons la qual la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill o filla.

Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient​​.​

Guarda leg​al d’un fill/filla menor de 12 anys​

​Durada: La durada és fins al compliment dels 12 anys d’edat del fill o filla i s’inicia a partir del finiment del permís de reducció de jornada per cura de​ fill o filla menor de 6 anys.

Modalitats i retribucions

 1. Reducció de jornada d’1/3: es percep el 66,66% de les retribucions.
 2. Reducció de jornada d’1/2: es percep el 50% de les retribucions.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 12 anys és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitor s poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.

La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.​​

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció.

ATRI per fer la tramitació

Normativa aplicable

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)

  Disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007)

 • Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig de 2012)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9 de març de 2016)​
 • Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094), de 23 de març de 2012

Documentació que cal adjuntar

Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda

Modalitats i retribucions

 • Reducció de jornada d’1/3: 80% de les retribucions​
 • ​​Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el ​​qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal d’una persona discapacitada i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda​, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.

Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

​La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció.​​

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.​

ATRI per fer la tramitació

Normativa aplicable

 • Article 26.b de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de maig de 2006)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9 de març de 2016)
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)

Documentació que cal adjuntar

 • Fotocòpia del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament, on que​di constància de la guarda legal.
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’equip de valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, (pels serveis de valoració de la dependència, SEVAD, del Departament d’Acció Social i Ciutadania) de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial de la persona causant.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda.
 • Quadre horari, resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.

​Interès particular (50% de les retribucions)​

Durada: La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, tramitant la sol·licitud per ATRI amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior.

Retribucions: Es cobra un 50% de les retribucions bàsiques i complementàries. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari de carrera sempre que ocupi un ll​oc de treball a jornada sencera. Es pot demanar només una reducció de mitja jornada de treball. A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar.

L’autorització d’aquesta reducció de jornada resta subordinada a les necessitats del servei, llevat que es tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, i és subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. En el cas del personal funcionari que tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 d’edat, aquesta reducció no estarà supeditada a les necessitats de servei.

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost,​ llevat que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys que en aquest cas es pot demanar fora del termini establert i ha de finalitzar en la data en què el fill o filla compleix 14 anys. La concessió de la reducció de jornada està subordinada a les necessitats del servei, llevat que es tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, i requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre.

No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular el personal que forma part de l’equ​ip directiu del centre, llevat que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys ​. El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada, llevat que sigui per cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys. La persona que gaudeixi d’aquesta reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació, d’avaluació i altres que siguin preceptives i degudament convocades.​​​

ATRI per fer la tramitació

​Normativa aplicable:​

 • Llei 21/1987, de 26 de novembre (DOGC núm. 923, de 4 de desembre de 1987)
 • Decret 223/2002, de 23 de juliol (DOGC núm. 3715, de 6 de setembre de 2002)
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9 de març de 2016) ​

Protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere

Durada: La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i s’haurà de sol·licitar cada curs escolar, si s’escau.​​

Retribucions

 • Reducció de jornada d’1/3 o menys: retribucions íntegres (article 49.d del Reial decret legislatiu 5/2015)
 • Reducció de jornada d’1/2: 60% de les retribucions​ (article 26.d de la Llei 8/2006)

​​En qualsevol altre percentatge de reducció es fa una disminució proporcional de les​ retribucions. ​

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari i interí que ho demani i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic​ d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar. ​ Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i s’haurà de sol·licitar cada curs escolar, si s’escau,  acreditant la necessitat  de continuar en aquesta situació amb la documentació a què es fa referència en la sol·licitud.​

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa

Declaració jurada ​

Raó de violènci​a terrorista​

Durada: El temps que resulti necessari per a la protecció i assistència social integral de la persona a la que es concedeix.

Modalitat i retribucions

 • Reducció de jornada d’1/3: es percep el 66,66% de les retribucions.
 • Reducció de jornada d’1/2: es percep el 50% de les retribucions.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: Es aplicable a personal funcionari i interí sempre que ho demani i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic ​d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar​. No hi ha període de temps màxim específic per al gaudiment d’aquesta reducció de jornada. Durant el mateix curs escolar no es pot modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Mentre s’està gaudint de la reducció de jornada, si s’obté un nou nomenament, ja sigui durant el mateix curs o en el curs següent, en el mateix centre,  i sempre que no hi hagi renúncia de la persona interessada a la reducció de jornada, la renovació de la reducció de jornada autoritzada és automàtica i no cal tornar a sol·licitar-la.

Únicament s’ha de tramitar una nova sol·licitud per al gaudiment de la reducció de jornada si s’obté destinació en un altre centre i, en tot cas, es gaudirà de manera ininterrompuda​, malgrat s’hagi obtingut un nomenament en un centre diferent.​

Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s’ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa

Declaració jurada

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari, interí​ i laboral docent que té entre 55 i 64 anys​​

Observacions: El personal funcionari, interí i laboral docent que té entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), i centres educatius per a deficients visuals (CREDV), amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot sol·licitar​ una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

ATRI per fer la tramitació

Normativa

 • Resolució de 31 ​d’agost de 2023​,  que  fixa  quin  és  el  procediment  que  ha  de  seguir  el personal funcionari i laboral docent que té entre 55 i 64 anys per reduir dues hores d’activitats complementàries setmanals de permanència ​al centre, i també les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest col·lectiu.​
 • Acord GOV/176/2023​, de 29 d’agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.

Reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d’especial gravetat

​Pas 1. Emplenar el formulari i tramitar-ho a ATRI

​La persona interessada ha de tramitar la sol·licitud a través de l’ATRI (Expedients > Sol·licituds a recursos humans > Alta sol·licitud > Tipus de sol·licitud > Reincorporació progressiva per motiu de malaltia)​. Els gestors dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona rebran la petició.

ATRI per fer la tramitació     ​

Pas 2. Preparar la documentació i les mesures que es sol·liciten

A la sol·licitud, d’acord amb el que recull el formulari, la persona sol·licitant haurà de fer constar informació sobre els següents aspectes:

 • ​​​​Mesures que sol·licita per a la seva reincorporació progressiva al lloc de treball per malaltia.
 • Indicació conforme aportarà la documentació justificativa corresponent quan sigui sol·licitada per l’especialista de medicina del treball.
 • Consentiment informat a l’efecte que l’especialista de medicina del treball faci el seu informe de valoració i, si escau, demani informació a les Unitats de Salut Laboral del Departament de Salut.
 • En cas de tramitar la sol·licitud essent encara en situació d’IT i amb previsió d’alta mèdica imminent, caldrà el consentiment del sol·licitant per tal de poder contactar i concertar visita mèdica, si fos necessari per valorar la seva petició.

​Per motius de confidencialitat, a la sol·licitud no s’ha d’adjuntar cap tipus de documentació mèdica. En cas que fos necessària l’aportació d’alguna documentació complementària, aquesta s’haurà de lli​urar fent ús de mitjans electrònics o bé personalment a l’especialista de medicina del treball.

​Pas 3. Comunicació als serveis de prevenció de riscos laborals

Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona traslladaran la sol·licitud mitjançant eValisa al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, amb còpia a l’especialista de medicina del treball.

​Pas 4. Actuacions de l’especialista de medicina del treball

​L’especialista de medicina del treball contactarà amb la persona sol·licitant, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per tal de demanar la documentació mèdica pertinent i si ho considerés adient, concertar una visita mèdica.

Un cop es disposi de tota la informació i documentació necessària, l’especialista en medicina del treball elaborarà un informe-proposta, que des del Servei/Secció de Prevenció de Riscos Laborals es retornarà a l’òrgan gestor dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest informe-proposta, en cap cas inclourà cap tipus d’informació mèdica.

En aquest document s’informarà si concorre un supòsit de malaltia oncològica o d’especial gravetat en relació amb el desenvolupament de les funcions del lloc de treball i si es requereixen mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per afavorir la plena recuperació funcional de l​a persona o evitar situacions d’especial dificultat o penositat en el desenvolupament de la seva feina.

Pas 5. Resolució i notificació mitjançant Atri

​Un cop l’òrgan gestor dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona rep l’informe-proposta, elevarà a l’òrgan competent la resolució de la sol·licitud, i un cop estigui signada es notificarà a la persona sol·licitant mitjançant e-valisa i ta​mbé a través del tràmit del portal ATRI, Així mateix l’esmentat òrgan gestionarà l’aplicació de les mesures pertinents, si escau.​​

NormativaInstrucció 6/​2019, de 8 de novembre​​