Més sol·licituds

Absències per motius de salut​

​Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut, assistència a consulta mèdica, realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes) o flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri

D’acord amb la Instrucc​ió 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat,  les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques es poden justificar mitjançant una declaració responsable sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables i es trami​ten per ATRI. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica pertinent.

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits (embaràs, malaltia crònica o oncològica) s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà tornar-lo a acreditar.

​Permuta del lloc de treball​

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les següents condicions:​

  • Que exerceixin amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
  • Que acreditin, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
  • Que ambdues destinacions siguin de la mateixa naturalesa i els correspongui idèntica forma de provisió.
  • Que els funcionaris que pretenguin la permuta comptin amb un nombre d’anys de serveis que no difereixi entre sí en més de cinc anys.
  • Que s’emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de qui depengui cadascuna
    de les places.

Les places objecte de permuta hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la resolució per la qual s’aproven les plantilles de personal docent, i el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d’Educació.

Quan la permuta es vulgui demanar entre places dependents d’administracions educatives diferents que aquestes l’autoritzin simultàniament. En el termini de 10 anys, a comptar de la concessió d’una permuta, no se’n podrà autoritzar una altra a cap dels permutats.

No es podrà autoritzar la permuta entre funcionaris quan a algun d’ells els faltin menys de deu anys per complir l’edat de jubilació legalment establerta. Es deixarà sense efectes la permuta quan, en els dos anys següents en què tinguin lloc, es produeixi l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutats.

A qui se li hagi autoritzat una permuta no podrà participar en els concursos de provisió de lloc de treball fins que no acrediti, al menys, dos anys de servei efectiu, a partir de la data de la presa de possessió, a la plaça a que es va incorporar com a conseqüència de la concessió de la permuta.

En cas que algun dels sol·licitants de permuta estigui participant en un procés de provisió per obtenir una nova destinació definitiva, la seva sol·licitud de permuta quedarà pendent de resolució fins que es resolgui el procés de provisió, o hi desisteixi de la participació.

Sol·licitud de permuta del lloc de treball – 231kb   ​​​

​Serveis prestats​

Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb

 Ves a ATRI per fer la tramitació

Important! 

​A ATRI heu de seleccionar l’opció Reconeixement de serveis prestats en altres administracions.

​​Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d’Educació.  A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador i empleneu els camps​. ​

​​Nòmina​

Sol·licitud d’aplicació a la nòmina d​’un percentatge voluntari de retenció a compte de l’IRPF – 235Kb

Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública – 1230Kb

​​Reconeixement de triennis i estadis de promoció

​Per sol·licitar el reconeixement de triennis o estadis, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. ​​​

Sol·licitud de reconeixement de triennis  – 2140Kb

​​​ Sol·licitud de reconeixement d’estadis de promoció – 898Kb​

 Ves a ATRI per fer la tramitació   ​​

En el web del departament podeu consultar tota la informació referent als estadis de promoció docent.​

​Sol·licitud genèrica​

Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors:

Model genèric de sol·licitud – 231Kb​​​​