Formació

​​​​​Exàm​ens finals en centres oficials​​

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.

Retribucions: 100%

Documentació: Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial.

Termini: la sol·licitud s’ha de demanar abans de l’inici del permís.

NormativaReial​ decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

ATRI per fer la tramitació                                                                                 ​

​​Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de form​ació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.

Retribucions: 100%​

NormativaDecret legislatiu 1/19​​​​97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Sol·licitud de perm​isos a la direcció del centre