Conciliació familiar

 

Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o d’una persona convivent en el mateix domicili​

Durada

 • Si el familiar és de 1r grau o conviu al mateix domicili: 5 dies hàbils.
 • Si el familiar és de 2n grau: 4 dies hàbils.

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies. Aquest termini es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització.

Retribucions: 100%

Documentació

 • Còpia del llibre de família o del parentiu del familiar o, si és el cas d’una persona que conviu al mateix domicili, justificant del padró municipal.​
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari)​.

ATRI per fer la tramitació

Normativa

 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
 • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)

Durada: Mínim 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a 3 mesos més. Es convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.

Observacions: El familiar ha de ser-ho fins el segon grau de consanguinitat o afinitat. Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d’antiguitat.

Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finament del permís.

Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.​​​​​​

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de permís s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris).

Documentació

 • Document acreditatiu del parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Declaració jurada o promesa del/de la sol·licitant on faci constar que no desenvolupa cap activitat pública ni privada, remunerada o no, durant el període esmentat.

 ATRI per fer la tramitació

Normativa: ​Article 20 de la Llei 8/2006, de 5 de juoliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)

Flexibilit​at horària recuperable

Durada: Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb el professorat responsable dels fills i filles.

El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: 100 %

Documentació​

 • Còpia del llibre de família o document equivalent
 • Document justificatiu

ATRI per tramitar el permís ​

Normativa: ​​​​​Article 22 de la Llei 8/2006​, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)​​

​Matrimoni o inici de la convivència

Durada: 15 dies naturals consecutius. Es convenient d​emanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.

Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l’interessat en la seva petició, sense que sigui obligatòria la coincidència de la data inicial del permís amb la data de celebració del matrimoni. El permís es pot iniciar com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni.

Observacions: Es pot gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència.

Els substituts podran gaudir del permís de matrimoni o d’inici de convivència, en el termini d’un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni  o inici de convivència tinguin un nomenament vigent.​

Les interrupcions produïdes durant l’any natural no es tenen en compte per poder gaudir del permís de matrimoni o inici de convivència.

Retribucions: 100%​

Documentació

Per matrimoni:

 • ​Certificat del jutjat, ajuntament o parròquia on s’indiqui la data prevista de celebració del matri​moni. Posteriorment cal presentar una fotocòpia del llibre de família o un document equivalent.

Per inici de la convivència:

 • Escriptura pública de formalització de la convivència o, en cas de no haver-se formalitzat aquesta,  aportació de l’acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si  una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú.​​
 • Certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya

ATRI per fer la tramitació

Normativa:

 • Article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 7341, de 13 de juliol de 2006)
 • Ordre JUS/44/2017​, d e28 de març (DOGC núm. 7341, de 31 de març de 2017)​​

Matrimoni d’un fa​miliar fins a segon grau de consanguinitat

Durada: Un dia. Es pot ampliar a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya (Graus de consanguinitat i afinitat).

Retribucions: 100 %

Documentació: Còpia del llibre de família i/o document justificatiu.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.​​

ATRI per tramitar el permís

Normativa: Art​icle 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)​

​Mort d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada

 • ​Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
 • Si el familiar és de 2n g​rau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa locali​tat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del dia del succés.

Retribucions: 100%

​Documentació

 • Còpia del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort)

ATRI per fer la tramitació

Normativa

 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
 • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Víctimes de violència de ​gènere

Durada: El temps imprescindible d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L’absència del lloc de treball es considera una falta justificada d’acord amb el que determinin els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També es té dret a la flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: 100 %

Documentació: Documentació acreditativa de la situació. Aquesta documentació es pot adjuntar a la sol·licitud o bé lliurar directament al/a la cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials​​.

ATRI per tramitar el permís ​         ​

Normativa

 • Article 21 de la Llei 8/2006​, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)​
 • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29 de desembre de 2004) ​