Competencia Digital Docent

 
Aquest document determina els criteris i procediments per acreditar els diferents nivells de competència digital docent establerts en el marc de refèrencia de competència digital.

ACREDITACIÓ D’OFICI DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT.

El Departament d’Educació acredita d’ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada (procediment automàtic).

L’acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic, pot ser consultada per la persona interessada. Clica aquí per veure la teva acreditació.  I aquí per veure els nivells acreditats.  

Per qualsevol dubte cal que sapigueu que  el Departament d’Educació ha obert una oficina on-line per atendre els dubtes del professorat respecte a l’acreditació i reconeixement de la Competència Digital Docent.  També s’ha habilitat un correu electrònic info_cdd.educacio@gencat.cat per resoldre les qüestions sobre aquesta temàtica i teniu a la vostra disposició una línia telefònica a partir de la locució inicial de trucada als Serveis Centrals del Departament 934 00 69 00 (opció 7) .
També us fem arribar el recull de preguntes freqüents (FAQS)  relacionades amb l’acreditació de la competència digital docent que us pot ser d’utilitat.