Resolució EDU/1537/2019. Bases contractació - junts


Contacte
Vaya al Contenido


RESOLUCIÓ EDU/1537/2019


RESOLUCIÓ EDU/1537/2019, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació.

L'article 4 del Reial Decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació estableix que la contractació del professorat de religió és per temps indefinit, tret dels casos de substitució del titular de la relació laboral, en què es realitza de conformitat amb l'article 15.1c) del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Mitjançant la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, es van aprovar les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Actualment, atesa la manca de professorat de religió per cobrir les substitucions i les vacants que es produeixen, és necessari actualitzar les bases per a la contractació temporal del professorat de religió per a la substitució d'aquell que tingui reconeguda la reserva de lloc de treball, o per a la cobertura de llocs de treball vacants mentre no siguin proveïts reglamentàriament amb les persones que n'hagin obtingut la titularitat mitjançant el procediment establert a l'efecte, d'acord amb el que preveu l'article 26.4 del VIè. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, efectuat el tràmit de negociació amb els representants del personal laboral,
Resolc:

-1 Aprovar les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Educació, que consten a l'annex 1.

-2 Aprovar el barem dels mèrits susceptibles de ser valorats en l'accés a la llista de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, bloc II, que consta a l'annex 2.

-3 L'annex 3 conté informació sobre la normativa d'aplicació en aquest procediment.

-4 Les referències que contenen les bases reguladores del procediment als serveis territorials del Departament d'Educació, s'entenen realitzades al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el seu règim d'assumpció de funcions.

-5 Es deixen sense efecte les Resolucions següents:
- Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.
- Resolució ENS/190/2016, de 21 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 6 de juny de 2019
Núria Cuenca León
Secretària general


Annex 1

Bases
-1 Contractació temporal del professorat

1.1 La contractació temporal del professorat de religió s'efectua per a substituir aquell que tingui reconeguda la reserva de lloc de treball, o per a cobrir determinats llocs de treball vacants mentre no siguin proveïts reglamentàriament amb les persones que n'hagin obtingut la titularitat mitjançant el procediment establert a l'efecte.

1.2 Per ser contractat temporalment com a professorat de religió en centres educatius del Departament d'Educació s'ha de formar part de les llistes de candidats, a les quals s'hi accedeix mitjançant convocatòria de concurs públic, en què s'ha d'acreditar el compliment dels requisits.

1.3 Les persones que integren les llistes de candidats s'ordenen en dos blocs en funció de si acrediten o no serveis prestats com a professorat de religió, d'acord amb l'ordre prioritari següent:

- Professorat amb serveis prestats com a professor de religió, que integra el bloc I.
- Persones admeses en convocatòries d'accés i que no han estat encara contractades, que integren el bloc II.

-2 Bloc I. Professorat amb serveis prestats com a professorat de religió.

2.1 El professorat que forma part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatòries de concurs públic d'accés a les llistes i ha estat contractat en algun moment mitjançant contracte temporal com a professor de religió, constitueix un únic bloc ordenat pel temps de serveis prestats, llevat que renunciï a formar-ne part o hagi estat exclòs per algun dels motius d'exclusió que preveu l'article 26 del VIè. Conveni Col·lectiu Únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Durant el mes de juliol s'ha de publicar al web del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials, la llista provisional del professorat de religió que integra el Bloc I diferenciat per nivell educatiu i ordenat pel temps de serveis prestats. La consulta d'aquesta relació es fa mitjançant usuari i contrasenya.
Les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de 5 dies des de la publicació de la llista provisional, les quals es consideren estimades o desestimades amb la publicació de la llista definitiva, que es fa pels mateixos mitjans.

-3 Bloc II. Persones admeses en convocatòries d'accés que no han estat contractades.

Les persones que formen part de la llista d'admesos en alguna de les convocatòries de concurs públic d'accés que ha realitzat el Departament d'Educació i que no han estat contractades, constitueixen un segon bloc d'aspirants a accedir a la contractació temporal com a professorat de religió.
Aquestes persones s'ordenen segons l'any de la convocatòria en què han participat i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat d'acord amb el barem.

-4 Accés de nous candidats

4.1 Quan sigui necessari l'accés de nous candidats a les llistes per prestar serveis com a professorat de religió, s'ha d'obrir convocatòria de concurs públic mitjançant resolució de la direcció general competent en matèria de professorat, publicada al web del Departament d'Educació.

4.2 Durant el curs escolar, cada servei territorial determina els terminis per a la presentació de sol·licituds i dona publicitat al seu web i al del Departament d'Educació dels llocs vacants i substitucions a cobrir.

4.3 Per accedir a les llistes de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, les persones interessades han de reunir, en el moment de la presentació de la sol·licitud, els requisits previstos a l'article 3 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, a més dels que es detallen tot seguit:

a) No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.

b) Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA).

c) Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

d) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. Els candidats han d'acreditar el compliment d'aquest requisit mitjançant declaració responsable, que conté l'autorització expressa per a la comprovació de la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin declaració responsable, han d'acreditar aquest requisit mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Les persones amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als que es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. Per al cas que la certificació no estigui redactada en una llengua oficial a Catalunya, s'ha d'acompanyar de la traducció oficial o jurada realitzada per un traductor jurat o validada pel consolat o oficina diplomàtica corresponent.

4.4 Per poder ser contractades, les persones que integren la llista de candidats a prestar serveis com a professorat de religió han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Únicament es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

4.5 Excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat de religió que compleixi els requisits, la convocatòria de concurs públic de mèrits pot admetre la participació de persones candidates que es trobin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta (DEI o DECA) en els termes que s'hi estableixin.

En el cas que s'accedeixi a la borsa per aquesta via, l'ordre de prioritat en l'assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits.

4.6 Els aspirants a formar part de la llista han de presentar una sol·licitud de participació segons el model normalitzat que es pot obtenir al web del Departament d'Educació i dels seus serveis territorials.

4.6.1 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats d'acord amb el barem de l'annex 2.
Per al còmput dels mèrits es pren com a referència la data de presentació de la sol·licitud.

4.6.2 La sol·licitud i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s'han de presentar al registre del servei territorial on pertany el Bisbat on es vol obtenir destinació.

4.6.3 Els serveis territorials valoren les sol·licituds i atorguen la puntuació que correspon als participants per cadascun dels apartats del barem. En cas d'empat, tenen prioritat els participants d'edat més avançada davant dels més joves.

-5 Adjudicació de destinacions durant el mes d'agost

5.1 Durant el mes d'agost s'han de proveir amb caràcter provisional els llocs de treball de religió vacants que no es troben ocupats per professorat amb contracte laboral indefinit.

5.2 Els serveis territorials duen a terme els actes d'adjudicació a les respectives seus. A aquest efecte, han de convocar els participants amb una antelació mínima de 48 hores a la celebració dels actes d'adjudicació.

5.3 Els participants únicament poden participar en l'acte d'adjudicació d'un servei territorial, malgrat disposin de la proposta del Bisbat per a centres d'un altre àmbit.

5.4 Els participants únicament poden prestar serveis en un únic nivell educatiu.

-6 Durada dels contractes

6.1 La durada dels contractes per cobrir llocs de treball vacants que siguin adjudicats durant el mes d'agost, és de l'1 de setembre fins al 31 d'agost.

6.2 La durada dels contractes per cobrir llocs de treball vacants que s'adjudiquin entre l'1 de setembre i el 28 de febrer és fins al 31 d'agost.

6.3 Per a la resta de contractes laborals temporals de professorat de religió que es formalitzin al llarg del curs escolar, la data de finalització és, com a màxim, el 30 de juny.

-7 Modificació de dades

Les persones que formen part dels blocs I i II poden sol·licitar el canvi d'àrea territorial o de nivell educatiu, sempre que reuneixin els requisits, durant el termini de reclamacions contra la llista provisional establert a la base 2.2.

-8 Contractació de professorat a partir de l'1 de setembre

8.1 Les persones que no hagin obtingut destinació abans de l'1 de setembre, que formin part dels blocs I o II, consten com a disponibles per a cobrir les substitucions o les vacants que es produeixin durant el curs escolar. Les persones que formen part del bloc I tenen prioritat en la contractació per davant de les del bloc II.

8.2 Per tal de procedir a la contractació, els serveis territorials han de contactar individualment amb les persones que formen part de la llista d'acord amb l'ordre de prelació esmentat en l'apartat anterior. En cas d'acumulació de llocs a cobrir, els serveis territorials poden convocar actes d'adjudicació amb una antelació mínima de 48 hores.

-9 Renúncies
En cas que es tingui un nomenament no es pot renunciar-hi per acceptar una altra destinació.
La renúncia a un nomenament comporta que no es pugui optar a una altra destinació durant el mateix curs.

Annex 2

Barem

1. Experiència docent (màxim 24 punts)

1.1 Per cada any d'experiència docent impartint l'ensenyament de la religió en centres de titularitat pública, en el mateix nivell educatiu pel qual es participa: 1 punt per any complet (0,08 per fracció de mes complet).

1.2 Per cada any d'experiència docent impartint l'ensenyament de la religió en centres de titularitat pública, en un nivell educatiu diferent del que es participa: 0,85 punts per any complet (0,06 punts per fracció de mes complet).

1.3 Per cada any d'experiència docent impartint l'ensenyament de la religió en centres d'altra titularitat: 0,40 per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

1.4 Per cada any d'experiència docent impartint altres ensenyaments en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació: 0,20 punts per any complet (0,015 per fracció de mes complet).
Documentació justificativa: en cas que no consti al registre informàtic del Departament d'Educació, fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació en què consti el període al·legat.

2. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim 5 punts)

2.1 Per cada any com a càrrec directiu en centres docents de titularitat pública: 0,4 punts per any complet (0,03 punts per fracció de mes complet).

2.2 Per cada any d'exercici en centres docents de titularitat pública com a càrrec de coordinació, així com en la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE: 0,3 punts per any complet (0,02 punts per fracció de mes complet).

En aquest apartat es consideren com a altres funcions docents anàlogues les previstes en l'última convocatòria de concurs de trasllats de professorat, corresponent al nivell d'ensenyament per al qual es presenti sol·licitud de participació.
Documentació justificativa: en cas que no consti al registre informàtic del Departament d'Educació, certificació acreditativa en què consti la data de presa de possessió i cessament o, si s'escau, de continuïtat en el càrrec o funció docent.

3. Titulacions acadèmiques diferents de la requerida per a l'accés a les llistes (màxim 5 punts).

3.1 Titulacions atorgades per centres superiors de ciències eclesiàstiques, d'acord amb el que regula el Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre.
a) Titulacions equivalents al títol oficial de màster: 4 punts.
b) Titulacions equivalents al títol de doctorat :4 punts.
c) Titulacions equivalents a una llicenciatura o grau: 3 punts.
d) Titulacions equivalents a una diplomatura: 2 punts.

3.2 Altres titulacions universitàries
a) Títol oficial de màster, de suficiència investigadora o certificat-diploma d'estudis avançats: 3 punts.
b) Títol de doctorat: 3 punts.
c) Titulació de segon cicle o de grau: 2 punts.
d) Titulació de primer cicle: 1 punt.

Documentació justificativa: en el cas que no consti al registre informàtic del Departament d'Educació, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s'escau, certificació de l'abonament dels drets d'expedició.
En el cas d'estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, certificació acadèmica en què s'acrediti la superació de totes les assignatures corresponents als tres primers cursos.
La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte dona lloc exclusivament al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació de segon cicle.

3.3 Acreditació del domini d'una llengua estrangera
Corresponent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència: 0,25 punts per cada llengua acreditada.
Corresponent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de referència: 0,5 punts per cada llengua acreditada.
En cas de presentar dues acreditacions d'un mateix idioma, es valora únicament la del nivell superior.
Documentació justificativa: certificats i diplomes relacionats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

3.4 Altres titulacions
Pel títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de formació professional, o pel títol professional de música o dansa dels conservatoris: 0,5 punts.
Documentació justificativa: en el cas que no consti al registre informàtic del Departament d'Educació, certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s'escau, certificació de l'abonament dels drets d'expedició.

4. Activitats de formació i perfeccionament (màxim 4 punts)

4.1 Per activitats de formació i perfeccionament de contingut directament relacionat amb l'ensenyament de la religió, organitzades o reconegudes per l'autoritat eclesiàstica o per les administracions educatives:
a) Com a ponent: 0,20 punts per cada bloc de 5 hores.
b) Com a oient: 0,25 punts per cada bloc de 15 hores.

4.2 Per activitats de formació i perfeccionament relacionades amb la didàctica, les noves tecnologies aplicades, la psicopedagogia o l'organització escolar, convocades per les administracions educatives, per les universitats o per institucions no lucratives homologades o reconegudes per les administracions educatives:
a) Com a ponent: 0,10 punts per cada bloc de 5 hores.
b) Com a oient: 0,15 punts per cada bloc de 15 hores.

Documentació justificativa: en el cas que no consti al registre informàtic del Departament d'Educació, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per institucions no lucratives, a la certificació s'ha de fer constar el reconeixement de l'homologació del curs que s'al·lega.

5. Publicacions
Per publicacions de caràcter didàctic sobre l'ensenyament de la religió, o directament relacionades amb aspectes generals de currículum o amb l'organització escolar: màxim 1 punt.
Documentació justificativa:
En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l'editorial on consti el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.
En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.
En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa a de ser una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, la data de la primera edició, el nombre d'exemplars i la difusió que se n'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).
En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació s'ha de justificar per qualsevol mitjà de prova admissible en el dret.
No son valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l'ISBN i que tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposen el Decret 2984/1972, de 2 de novembre i el Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.
En el cas de publicacions en format electrònic, s'ha de presentar un informe en què l'organisme emissor certifiqui que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'ha d'indicar, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A més, se n'ha de presentar un exemplar imprès.

6. Certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit per a l'accés a les llistes: 1 punt

Només es valora un certificat.
Documentació justificativa: en el cas que no consti al registre informàtic del Departament d'Educació, certificació corresponent o, si s'escau, certificació de l'abonament dels drets d'expedició. Es tenen únicament en compte els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

Annex 3

Normativa d'aplicació
Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació (LOE).

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

L'Acord sobre ensenyament i afers culturals, de 3 de gener de 1979, subscrit entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, i els acords de cooperació amb altres confessions que tinguin un arrelament evident i notori a la societat espanyola.

El VIè Conveni Col·lectiu Únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableix el nou règim d'equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari respecte de les titulacions universitàries oficials espanyoles, en compliment del que estableix l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979, sobre ensenyament i afers culturals.

Regreso al contenido