Resolució director general curs 20-21 - junts


Contacte
Vaya al ContenidoINFORMACIONS CURS 20-21

23 de setembre 2020

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, sobre les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona durant el curs 2020-2021.

 
Mitjançant la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació.
 
D’acord amb al base 4.2 de la Resolució esmentada, durant el curs escolar cada servei territorial pot obrir l’accés a les llistes de professorat de religió, determinant els terminis per a la presentació de sol·licituds i donant publicitat al seu web i al del Departament d'Educació dels llocs vacants i substitucions a cobrir.
 
D’altra banda, la base 4.5 permet que, excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat de religió que compleixi els requisits de titulació, la convocatòria de concurs públic de mèrits pot admetre la participació de persones candidates que es trobin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta, en els termes que s'hi estableixin i condicionada a l’assoliment de la titulació corresponent.
 
 Per això, prèvia comunicació als representants sindicals, Resolc:

- 1 Objecte
 
Aquesta Resolució estableix els criteris de participació en les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) durant el curs 2020-2021.

-2 Bases reguladores
 
Les convocatòries obertes pels serveis territorials i el CEB en aplicació del punt 4.2 de la Resolució EDU/1537/2019, de 6 juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació, es regeixen per les bases esmentades.

-3 Publicitat de les convocatòries i adjudicacions.
 
Els serveis territorials i el CEB han d’obrir la convocatòria, si s’escau, mitjançant publicitat al seus webs, amb la informació mínima referida al lloc que es convoca, la jornada, data d’inici i fi prevista de la substitució/vacant, el nivell educatiu, Bisbat a què pertany el lloc i el termini de presentació de sol·licituds, així com els requisits de participació i la documentació a presentar. Així mateix, han de donar publicitat al web del resultat de les adjudicacions.
 
-4 Requisits de les persones participants

4.1  Per accedir a les llistes de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, les persones interessades han de reunir, en el moment de la presentació de la sol·licitud, els requisits que es detallen tot seguit:
 
a)  No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.
 
b)  Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 
c)  Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta.
 
d)  Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
 
e)  No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. Els candidats han d'acreditar el compliment d'aquest requisit mitjançant declaració responsable, que conté l'autorització expressa per a la comprovació de la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin declaració responsable, han d'acreditar aquest requisit mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
 
Les persones amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als que es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. Per al cas que la certificació no estigui redactada en una llengua oficial a Catalunya, s'ha d'acompanyar de la traducció oficial o jurada realitzada per un traductor jurat o validada pel consolat o oficina diplomàtica corresponent.

4.2  Per poder ser contractades, les persones que integren la llista de candidats a prestar serveis com a professorat de religió han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Únicament es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

- 5 Participació condicionada
 
Excepcionalment, en aquestes convocatòries poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta, sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
 
1.  DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2022.
 
2.  DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2023.
 
L’incompliment del compromís d’obtenció i presentació de la titulació dins el termini establert determina l’exclusió automàtica de les llistes per prestar serveis com a professorat de religió.
 
En el cas que s’accedeixi a la borsa per aquesta via, l’ordre de prioritat en l’assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits.

-6 Proposta de l’Ordinari diocesà
En el cas que accedeixin a la llista de candidats del Departament persones sense la proposta de l’ordinari diocesà, els serveis territorials i el CEB ho han de comunicar als bisbats corresponents, mitjançant correu electrònic, als efectes que les puguin entrevistar, prèvia sol·licitud de la persona interessada. En el termini màxim de 15 dies naturals des de l’endemà de la comunicació, l’entitat religiosa corresponent ha de donar resposta per la mateixa via en el sentit de si atorga o no la proposta.

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics


Regreso al contenido