Novetats inici segon trimestre - junts


Contacte
Vaya al Contenido


INFORMACIÓ SEGON TRIMESTRE


4 de gener 2021
Resum de les novetats i restriccions vigents a partir del 7 de gener de 2021 en l’àmbit de l’educació per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya

INICI DEL SEGON TRIMESTRE
 • Dilluns 11 de gener de 2021.

EXTRAESCOLARS I ALTRES ACTIVITATS
 • Quines activitats extraescolars es poden realitzar?
Les activitats extraescolars i les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu queden suspeses si es realitzen de manera presencial.
 • Hi ha alguna excepció?
Sí, aquelles que es realitzin als centres educatius i que mantinguin els mateixos grups de convivència estable que a les activitats lectives.
 • El transport escolar es por mantenir?
Sí, en les mateixes condicions com fins ara d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 • Les activitats complementàries d’acollida es poden mantenir?
Sí, sempre que tinguin l’objectiu de facilitar la conciliació laboral i familiar de les famílies. S’extremaran les mesures de seguretat i en cap cas es podran assimilar a les activitats extraescolars suspeses.
 • Com afecta la suspensió de les activitats extraescolars a les acadèmies privades?
Aquestes activitats tenen la consideració d’activitats extraescolars i per tant, no es poden realitzar de manera presencial.
 
ENSENYAMENTS
 • Com s’han d’organitzar les diferents etapes educatives i formacions?
Es manté l’assistència presencial al 100% dels alumnes en les etapes de l’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
En les etapes de Batxillerat, Formació Professional (inicial i per a l’ocupació), ensenyaments de règim especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics superiors), centres de formació d’adults i EOI s’han d’adoptar mesures per reduir la presencialitat dels alumnes als centres fins a un màxim del 50%.
Se suspenen les activitats formatives no reglades presencials de l’àmbit educatiu i les no autoritzades pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Com es poden organitzar els centres educatius que han de reduir la presencialitat?
Per afavorir la reducció de la mobilitat, la presencialitat dels alumnes al centre ha d’organitzar-se, preferentment, en dies alterns.
Excepcionalment de forma justificada, prèvia autorització dels serveis territorials amb l’acompanyament de la inspecció, es podrà sol·licitar altres organitzacions horàries.
El Consell Escolar caldrà que sigui informat de les adaptacions horàries motivades per les instruccions aprovades pel Govern.
 • Quins ensenyaments de l’àmbit de la Formació Professional queden afectats?
S’haurà de reduir fins a un màxim del 50% la presencialitat dels alumnes dels programes de formació i inserció, cicles formatius de formació professional inicial i itineraris formatius específics.
Els centres que realitzen formació professional per a l’ocupació dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o autoritzats per també hauran d’aplicar mesures organitzatives amb l’objectiu de reduir la presencialitat als centres dels seus alumnes.
 • Com queda afectada la formació en centres de treball en les diferents modalitats?
La formació en centres de treball de l’àmbit educatiu en les diferents modalitats es realitzarà d’acord amb la Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2020-2021, de 16 d’octubre de 2020.
En el marc de la formació professional per a l’ocupació s’entendran les pràctiques en empreses com una activitat formativa i, com a tal, queden incloses en les excepcions previstes com a mobilitat essencial, per la resta queden subjectes a les mesures aplicables a les empreses.
 • Com queden afectats els ensenyaments de règim especial?
Els ensenyaments de règim especial reglats que permeten obtenir un títol que han de reduïr la presencialitat dels seus alumnes als centres fins a un màxim del 50% són:
 1. Música. Ensenyaments del Grau Professional de Música.
 2. Dansa. Ensenyaments del Grau Professional de Dansa.
 3. Arts Plàstiques i Disseny. Títols de Grau Mitjà i Grau Superior.
 4. Arts Escèniques. Títols de Grau Mitjà i Grau Superior.
 5. Ensenyaments Artístics Superiors. Títols Superiors i Màsters.
 6. Ensenyaments Esportius. Títols de Grau Mitjà i Grau Superior.
 
Els ensenyaments que no comporten l’obtenció de títols acadèmics o professionals han de suspendre l’activitat presencial.
 
COM ACTUAR AMB RESTRICCIONS DE MOBILITAT
 • Els professionals dels centres educatius
Poden assistir als seus llocs de treball per realitzar la seva activitat professional i retornar al lloc de residència durant els períodes de limitació de la mobilitat.
 • Per justificar la mobilitat
Cal portar el certificat de declaració autoresponsable i per justificar la mobilitat durant el període de confinament nocturn cal portar, a més, un certificat del centre educatiu.
 
SORTIDES I ACTIVITATS LECTIVES FORA DEL CENTRE
 • Es poden dur a terme colònies, sortides i altres activitats lectives en horari lectiu fora del centre?
Sí, sempre que es garanteixin els grups estables de convivència, d’acord amb el Pla sectorial amb especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 5 d’octubre de 2020.
 • No es poden organitzar sortides escolars que es realitzen fora del municipi.
 • Es poden realitzar les activitats lectives en equipaments esportius fora dels centres educatius?
Sí. Poden obrir les instal·lacions esportives fora del centre educatiu (pavellons, piscines, etc.) per a desenvolupar-hi sessions curriculars d’Educació Física durant l’horari lectiu.


Regreso al contenido