Normativa - junts


Contacte
Vaya al Contenido

Junts laboralNORMATIVA


 ACORD ESGLÉSIA-ESTAT
Boe

El/la docent de religió som personal laboral i per tant ens regim pel VI Conveni del personal laboral del 2004 prorrogat fins l’actualitat.


EBEP
Estatuto Bàsico del emplado públic.

LOLS
La Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

LOE
La Llei Orgànica.LOE -  Ley Orgánica de Educación del 2006

Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista en la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
LEC
Llei d'Educació de Catalunya aprovada al 2019 pel Parlament de Catalunya.

LOMCE
"Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa" aprovada pel "Congreso de los Diputados" al 2013 i és actualment vigent.
Aquesta llei va modificar la LOE del 2006.
Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
La LOMLOE deroga la LOMCE i fa una modificació de la LOE.


Regreso al contenido