Normativa - junts


Contacte
Vaya al Contenido

Junts laboralNORMATIVA


 
ACORD ESGLÉSIA-ESTAT
Boe

El/la docent de religió som personal laboral i per tant ens regim pel VI Conveni del personal laboral del 2004 prorrogat fins l’actualitat.


Acord entre el Departament d'Educació i el Comité Intercentres del dia 23 de maig de 2007 a la seu dels serveis centrals del Departament.

EBEP
Estatuto Básico del emplado público.

LOLS
La Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

LOE
La Llei Orgànica.LOE -  Ley Orgánica de Educación del 2006

Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista en la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
LEC
Llei d'Educació de Catalunya aprovada al 2019 pel Parlament de Catalunya.

LOMCE
"Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa" aprovada pel "Congreso de los Diputados" al 2013 i és actualment vigent.
Aquesta llei va modificar la LOE del 2006.


LOMLOE
Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
La LOMLOE deroga la LOMCE i fa una modificació de la LOE.
Regreso al contenido