Ensenyament de la Religió - junts


Contacte
Vaya al Contenido


DOCUMENTS PER A L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES: ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ

Documents per a l'organització i la gestió dels centres
Ensenyament de la religió
21/07/2020
 
Índex:

Ensenyament de la religió                                                                            
 
1  Aspectes  generals de l'ensenyament de la religió
 
2  L'ensenyament  de la religió al segon cicle d'educació infantil
 
3  L'ensenyament  de la religió a l'educació primària
 
4  L'ensenyament  de la religió a l'educació secundària obligatòria
 
5  L'ensenyament  de la religió al batxillerat
 
6  Docència  de la religió en els centres públics
 
7  Normativa  d'aplicació (ensenyament de la religió)

Ensenyament de la religió

1  Aspectes generals de l'ensenyament de la religió

D'acord amb la normativa vigent, l'ensenyament de la religió té caràcter optatiu per a l'alumnat i és d'oferta obligatòria per als centres.
El centre ha d'oferir la possibilitat d'optar a rebre l'ensenyament de la religió a l'alumnat de nou ingrés, mitjançant el full de preinscripció o una declaració d'acord amb el model “Declaració sobre l'opció per rebre l'ensenyament de la religió o l'atenció educativa alternativa per als alumnes de nou ingrés en el centre” (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat), segons l'etapa educativa que correspongui.
 
La petició de plaça en un centre privat amb caràcter propi que expressi una confessió religiosa és una manera d'optar per la formació religiosa i moral que s'hi imparteix.
 
Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l'opció feta comunicant-ho per escrit al director o directora del centre abans de l'inici de cada curs.

2  L'ensenyament de la religió al segon cicle d'educació infantil

Correspon a l'equip directiu del centre adoptar les mesures organitzatives pertinents perquè els alumnes rebin la deguda atenció educativa, d'acord amb l'opció dels pares, mares o tutors legals a cursar ensenyaments de religió o no, a fi que l'elecció d'una opció o de l'altra no suposi cap mena de discriminació.

3  L'ensenyament de la religió a l'educació primària

Per a l'alumnat de l'educació primària s'aplica el que disposa el Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. L'àrea de religió i l'àrea d'educació en valors socials i cívics, que constitueixen l'àmbit d'educació en valors, són d'oferta obligatòria per als centres i de caràcter optatiu per a les famílies.

L'avaluació d'aquestes àrees s'ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres àrees.

És competència de les autoritats religioses corresponents determinar el currículum de l'àrea de religió de les diferents confessions religioses que han subscrit acords de cooperació en matèria educativa. Aquest currículum ha de respectar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris, i ha de contribuir a assolir les competències pròpies de l'àmbit de l'educació en valors.
 
Correspon a l'equip directiu del centre adoptar les mesures organitzatives pertinents perquè els i les alumnes rebin la deguda atenció educativa, d'acord amb l'opció dels pares, mares o tutors legals a cursar ensenyaments de religió o no, a fi que l'elecció d'una opció o de l'altra no suposi cap mena de discriminació.

4  L'ensenyament de la religió a l'educació secundària obligatòria

L'ensenyament de la religió a l'educació secundària obligatòria s'ha d'ajustar al que estableix el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Durant l'etapa, els alumnes cursen la matèria de Religió o bé la matèria de Cultura i Valors Ètics, en funció de l'elecció dels pares, mares o tutors legals, i sense que l'opció feta suposi cap tipus de discriminació. L'avaluació de la matèria de Religió s'ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres matèries.

Les autoritats religioses corresponents tenen competència per determinar el currículum de la matèria de Religió de les diferents confessions religioses que han subscrit acords de cooperació en matèria educativa. Aquest currículum ha de respectar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris, i ha de contribuir a assolir les competències pròpies de l'etapa.

5  L'ensenyament de la religió al batxillerat

La Religió és una matèria específica de 70 hores, d'oferta obligatòria per als centres i de caràcter voluntari per als alumnes. L'avaluació d'aquesta matèria s'ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres matèries.

Les autoritats religioses corresponents tenen competència per determinar el currículum de la matèria de Religió de les diferents confessions religioses que han subscrit acords de cooperació en matèria educativa. Aquest currículum ha de respectar els principis, els valors, les llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris.

6  Docència de la religió en els centres públics
(Vegeu també el document "Personal docent".)

Mestres de religió
 
Els i les mestres de la plantilla de les escoles que ho vulguin tenen prioritat per impartir l'àrea de religió. Els interessats han de comunicar-ho al director o directora del centre abans de finalitzar el mes de maig per tal que puguin ser proposats per les autoritats religioses corresponents.

Quan en les previsions per al curs següent no hi hagi prou mestres de la plantilla habilitats per impartir l'àrea de religió a tots els alumnes interessats, el centre ho ha de comunicar, abans de finalitzar el mes de maig, als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació, a fi que es pugui fer arribar la petició als responsables de la confessió religiosa corresponent i assignar els docents que hagin d'impartir aquests ensenyaments.

Professorat de religió

En els instituts, les opcions confessionals de religió les han d'impartir el professorat designat en el marc dels acords amb cada confessió religiosa.

7  Normativa d'aplicació (ensenyament de la religió)

●  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)
 
●  Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015)
 
●  Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)
Regreso al contenido