Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Imagen1.jpg

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: equip 3.GIF

 

 

 

RELACIÓ LABORAL

DEL PROFESSORAT

DE RELIGIÓ

 

 

 

 

 

 

VI CONVENI

PERSONAL LABORAL

DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA

 

 

MESURES DE CONCILIACIÓ DE

LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 RESOLUCIÓ ENS/xxx/2013, de xx de xxx, per la qual es regula el procediment d'adjudicació de destinacions definitives

          i mobilitat per al professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament amb

          efectes d'1 de setembre de 2014.

 

 

 

2013 Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per

          a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014

 

 

 

2012 l’Acord de 3 de febrer de 2012 sobre aplicació d’una mesura transitòria i excepcional de compromís de finalització

          dels estudis eclesiàstics o d’altres requisits, en què la data límit per acreditar els requisits de participació serà el 31

          de desembre de 2013.

 

 

 

2012 Resolució ENS/283/2012, de 3 de febrer,

          per la qual es regula el procediment d'adjudicació de destinacions definitives i mobilitat per al professorat de religió en

          centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament amb efectes d'1 de setembre de 2012 (DOGC 

          núm. 6075, de 27.2.2012)

 

 

 

2011 ENS/2897/2011, de 2 de desembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres

          docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012.

 

 

 

2011 INSTRUCCIONS RELATIVES A L’ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS AL PROFESSORAT DE RELIGIÓ EN

          CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEPENDENTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB EFECTES D’1

          DE SETEMBRE DE 2011.

 

 

2011 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CURS 2011-12

          a) Infantil, primària i ed. especial

          b) Secundària

 

 

2011 ACORD GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals en matèria de

          personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015.

 

 

2010 CONTRACTACIÓ I MODELS DE CONTRACTE ACTUALS A MESTRES I PROFESSORS DE  RELIGIÓ CATÒLICA

          QUE TREBALLEN PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

 

 

2009 MESURES DE GESTIÓ EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT DE RELIGIÓ.

          Barcelona, 27 de maig de 2009. Llegir més

 

 

2008 MESURES DE GESTIÓ EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT DE RELIGIÓ.

          Barcelona, 8 de maig de 2008. Llegir més

 

 

2007 REAL DECRETO 696/2007, DE 1 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA RELACIÓN LABORAL DE LOS PROFESORES

          DE RELIGIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LOE DE 3 de mayo de 2006. Llegir més

 

 

2007 MESURES DE GESTIÓ EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT DE RELIGIÓ.

          BARCELONA, 23 de maig de 2007. Llegir més

 

 

2006 LLEI 8/2006, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL

          DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA. Llegir més

 

 

2006 ANNEX 5 DEL CONVENI ÚNIC DEL PERSONAL LABORAL.

          març de 2006. Llegir més

 

 

2004 Reconeixement de triennis

,

 

2004 VI CONVENI PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

          Barcelona 2004-2008.

 

 

1979 Acords Església-Estat

k