Política de privacitat - junts


Contacte
Vaya al Contenido
Política de privacitat

Català
Desitgem garantir la seva privacitat quan utilitzi els nostres serveis, per això la següent declaració l'informarà de la nostra política de protecció de dades personals i així podrà decidir voluntàriament en quin grau desitja proporcionar-los.
D'acord amb el que es disposa en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, (LOPD) a continuació l'informem del tractament que rebran les dades personals que vostè voluntàriament ens faciliti a través dels formularis existents en la Web, o mitjançant la remissió de Correus Electrònics.
Les Dades que ens faciliti seran inclosos en fitxers de la nostra titularitat, degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la finalitat dels fitxers és la següent:
Les dades facilitades a través de les diferents adreces de correu electrònic, seran utilitzats per a gestionar i donar resposta a la seva consulta.
Pot oposar-se a aquest tractament remetent un correu electrònic al nostre correu juntsdocentsreligio@gmail.com, indicant en l'assumpte la referencia "protecció de dades".
Així mateix l'informem que per a dur a terme en tractament de les seves dades i les finalitats previstes, les dades de caràcter personal facilitats no seran comunicats a terceres empreses.
Qualitat de les Dades.
En els formularis existeixen determinats camps obligatoris, sense els quals no podríem posar-nos en contacte amb vostè.
Enllaços. A fi de facilitar-li la navegació i ampliar la informació oferta en la nostra web, pot ser que s'estableixin enllaços a altres pàgines web. Atès que nosaltres no som titulars, ni responsables de les pàgines web enllaçades, li recomanem examini la Política de Privacitat d'aquestes quan accedeixi a aquestes, en cap cas serem responsables dels continguts ni de qualsevol altre aspecte derivat de les Webs de tercers.
D'igual manera, ens reservem el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella es produeixin, per la qual cosa es recomana la lectura de la present Política de Privacitat cada vegada que ens remeti dades de caràcter personal.
En tot cas, qualsevol persona podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades a través d'un escrit dirigit juntsdocentsreligio@gmail.com, amb prova fefaent de la identitat del peticionari, indicant la referencia "Protecció de Dades", a l'adreça indicada.
 

Castellano
Política de Privacidad
Deseamos garantizar su privacidad cuando utilice nuestros servicios, por eso la siguiente declaración le informará de nuestra política de protección de datos personales y así podrá decidir voluntariamente en qué grado desea proporcionarlos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, (LOPD) a continuación le informamos del tratamiento que recibirán los datos personales que usted voluntariamente nos facilite a través de los formularios existentes en la Web, o mediante la remisión de Correos Electrónicos.
Los Datos que nos facilite serán incluidos en ficheros de nuestra titularidad, debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, y la finalidad de los ficheros es la siguiente:
Los datos facilitados a través de las distintas direcciones de correo electrónico, serán utilizados para gestionar y dar respuesta a su consulta.
Puede oponerse a este tratamiento remitiendo un correo electrónico a nuestro correo juntsdocentsreligio@gmail.com, indicando en el asunto la referencia "protección de datos".
Así mismo le informamos que para llevar a cabo en tratamiento de sus datos y las finalidades previstas, los datos de carácter personal facilitados no serán comunicados a terceras empresas.
Calidad de los Datos.
En los formularios existen determinados campos obligatorios, sin los cuales no podríamos ponernos en contacto con usted.
Enlaces. Con el objeto de facilitarle la navegación y ampliar la información ofrecida en nuestra web, puede que se establezcan enlaces a otras páginas web. Dado que nosotros no somos titulares, ni responsables de las páginas web enlazadas, le recomendamos examine la Política de Privacidad de estas cuando acceda a las mismas, en ningún caso seremos responsables de los contenidos ni de cualquier otro aspecto derivado de las Webs de terceros.
De igual manera, nos reservamos el derecho a modificar la presente política, informando previamente a los usuarios de los cambios que en ella se produzcan, por lo que se recomienda la lectura de la presente Política de Privacidad cada vez que nos remita datos de carácter personal.
En todo caso, cualquier persona podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos a través de un escrito dirigido juntsdocentsreligio@gmail.com, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, indicando la referencia "Protección de Datos", a la dirección indicada.
Regreso al contenido