Personal docent - junts


Contacte
Vaya al Contenido


DOCUMENTS PER A L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES: PERSONAL DOCENT

Documents per a
I‘organització i la gestió dels
centres
Personal docent
06/08/2020
Índex
Personal docent
1 Horari general del personal docent
1.1 Mestres amb destinació a les escoles i als centres d'educació especial
1.2 Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d'art i a les escoles oficials d'idiomes
1.3 Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes
1.4 Horari del professorat de religió
2 Reduccions de jornada
3 Assignació de matèries i grups al personal docent
3.1 Escoles
3.2 Centres d'educació especial
3.3 Centres d'ensenyament secundari
3.3.1 Altre professorat deis centres educatius d'educació secundària obligatòria
3.4 Centres de formació de persones adultes
4 Normativa d'aplicació (personal docent)

Personal docent
1 Horari general del personal docent

El personal docent deis centres educatius públics inicien les activitats d'organització del curs II de setembre. Les activitats del personal docent que es programen al centre acaben el 30 de juny.
Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir-ne la presència els primers dies de juliol, en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari.
Durant el període indicat, el personal docent titular de la plantilla del centre té l'horari laboral setmanal que s'estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

1.1 Mestres amb destinació a les escoles I als centres d'educació especial
· Docència: 24 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d'absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.
· Activitats d'horari fix: 6 hores d'activitats complementàries al centre, dintre de les quals s'inclouen, entre d'altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores de l'alumnat, activitats de col•laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l'esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d'atenció de l'alumnat, cal incloure la custòdia d'alumnes.
· Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

L'horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document "Organització del temps escolar", ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als i les mestres, la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina. Dintre de l'horari total esmentat, el director o directora pot encarregar a un mestre o mestra activitats fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l'escreix de dedicació horària s'ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores no lectives d'activitats complementàries al centre, preferentment dins els deu dies lectius següents.
El director o directora ha d'adoptar mesures d'acord amb l'estructura del centre, per tal d'atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures s'han d'integrar a les normes d'organització i funcionament del centre.
D'acord amb el que disposa l'article 44 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia deis centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l'assignació de grups i la distribució d'hores lectives d'un o una docent, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir.
Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari fix.
1.2 Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d'art i a les escoles oficials d'idiomes
L'horari del professorat deis instituts, escoles d'art i escoles oficials d'idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d'acord amb la distribució següent:
a)   24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d'activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.
b)  6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions
d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
c)   7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
L'horari de les activitats, que programa i aprova el director o directora, i a què fa referència el document "Organització del temps escolar", ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts, i té, per al professorat, la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina.
Dintre de l'horari total esmentat, el director o directora, d'acord amb els criteris definits a les normes d'organització i funcionament deis centres, pot encarregar activitats a un professor o professora fora del seu horari personal de compliment al centre.
En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l'escreix de dedicació horària s'ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores. L'organització general del centre ha de preveure la substitució d'una absència eventual
del professor o professora responsable d'una classe o activitat escolar. Així, els centres han d'adoptar mesures d'acord amb la seva estructura, per tal d'atendre les substitucions de curta durada, les quals s'han d'incloure en les normes d'organització i funcionament del centre.
En els instituts i en les escoles d'art, d'acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia deis centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l'assignació de grups i la distribució de les hores lectives d'un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari fix.
1.3 Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes
A. Cos de mestres
·   21 hores setmanals lectives, al Ilarg deis cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula d’autonomació, activitats relacionades amb l’àmbit de l'acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 21 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al Ilarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
·   6 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l'acció tutorial (atenció a ('alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l'alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
·   3 hores d'activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l'horari fix, com ara reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
·   7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.
Per als i les mestres deis centres de formació de persones adultes en seu
penitenciària, dins de les hores d'activitats complementàries (d'horari fix o no), s'inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col•legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.
B. Cos de professorat d'ensenyament secundari
a. 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d'activitats complementàries
· 19 hores setmanals lectives, al Ilarg deis cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula d’autonomació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 19 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al Ilarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
· 5 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques deis alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.).
b.   6 hores d'activitats complementàries de presència al centre, no sotmeses necessàriament a l'horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l’àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
c.   7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
Per al professorat deis centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d'activitats complementàries (d'horari fix o no), s'inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col•legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.
En l'educació de persones adultes, en funció de la planificació al Ilarg del curs deis diferents ensenyaments i nivells que s'imparteixen, es pot assignar als i les mestres i al professorat la impartició d'un nombre variable d'hores lectives setmanals, d'acord amb les normes d'organització i funcionament del centre, respectant, en tot cas, el còmput total anual d'hores.
L'organització general del centre ha de preveure la substitució d'una absència eventual del professor o la professora responsable d'una classe o activitat escolar. Així, el director o directora ha d'adoptar mesures, d'acord amb l'estructura del centre, per atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures s'han d'incloure en les normes d'organització i funcionament del centre.
D'acord amb el que disposa el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres
educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l'assignació de grups i la distribució de les hores lectives d'un professor o professora, perquè pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari fix.

1.4 Horari del professorat de religió
El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell educatiu corresponent. Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar proporcionalment l'assignació d'horari lectiu i complementari.
Si un professor o professora de religió imparteix docència en més d'un centre públic, cal comptar-li fins a dues hores en concepte d’itinerància. Aquesta reducció es considera inclosa en el total d'hores de contracte i s'efectua sobre les hores no lectives de permanència en els centres. Les direccions deis diferents centres on hagi estat destinat el professor o professora de religió, s'han de coordinar per garantir que pugui compatibilitzar els horaris.
El professorat de religió de centres públics té la consideració plena de personal docent del centre i, com a tal, és membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció deis que estiguin explícitament assignats a personal funcionari. En tot cas, la dedicació a l'exercici d'aquestes responsabilitats no pot implicar l'augment de la plantilla de religió assignada al centre.

2 Reduccions de jornada

Les reduccions de jornada estan regulades al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual es refonen en un text únic els preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; al Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; al decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya, i a la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
Els models i el procediment per sol licitar una reducció de jornada són a la intranet ­Portal de centre del Departament d'Educació.
La Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, estableix les mesures organitzatives dels horaris docents del professorat afectat per reduccions de jornada.

3 Assignació de matèries I grups al personal docent

Correspon al director o directora del centre l'assignació del professorat als diferents cicles, cursos i àrees (article 10.1.b del Decret 155/2010, de la direcció deis centres educatius públics). Aquesta assignació s'ha de fer segons el que disposin les normes d'organització i funcionament del centre, tenint en compte les especialitats del personal docent i ajustant-se al que determinen els articles 92 - 99 i la disposició  addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
3.1 Escoles
A. Mestres especialistes
La presència de mestres especialistes a l'escola permet, a la resta de mestres, disposar d'hores lectives per potenciar l'atenció a la diversitat i l'acció tutorial, fent especial esment a la implementació de la perspectiva de gènere i la prevenció de les violències masclistes a l'aula, i aprofundir el treball en els aspectes que el centre hagi prioritzat a partir de l’anàlisi deis resultats educatius i de les proves diagnòstiques de sisè.
Les àrees de música, educació física i (llengua estrangera, així com l'educació infantil i l'educació especial, s'han d'assignar preferentment als i les mestres que disposin de l'especialitat corresponent. En la mesura en què l'organització del centre ho requereixi, el director o directora pot assignar àrees d'especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que comprovi que tinguin la titulació, la formació o l’experiència adequades.
Aquesta assignació és efectiva, sens perjudici del dret que té el mestre o mestra de presentar, davant el director o directora del centre, una reclamació per escrit contra l'assignació esmentada, en la qual exposi raonadament que no es considera prou capacitat per impartir alguna de les àrees que se li han assignat, i també té el dret a recórrer davant el director o directora deis serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, contra la resposta escrita, degudament motivada, del director o la directora en què li confirmi, si escau, l'assignació de l'horari.
D'acord amb els criteris que el centre estableix, en funció del projecte educatiu, els mestres i les mestres especialistes poden intervenir en el segon cicle d'educació infantil.
El director o directora de l'escola ha d'assegurar que els mestres especialistes facin prioritàriament les tasques docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o tutora i les pròpies de la condició de mestre o mestra.
La presència de mestres especialistes ha de permetre una coordinació adequada, el suport tècnic i educatiu i l'assessorament als altres membres del claustre, així com l'assessorament de les programacions que elaborin els equips de mestres de cada cicle, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat.
a Mestres especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'educació especial, d'audició i Ilenguatge, de suport intensiu a ¡'escota inclusiva (SIEI) i de suport intensiu a l'audició i el Ilenguatge (SIAL)
Aquests professionals han de col laborar en la creació d'entorns d'aprenentatge valuosos per a tot l'alumnat i, especialment, per al que presenta necessitats específiques de suport educatiu.
Les seves actuacions s'han de desenvolupar en els àmbits del centre, l'aula, l'alumnat i les famílies.
En l’àmbit del centre, tenen les tasques següents:
·   Col·laborar amb l'equip directiu en tots els aspectes del projecte educatiu del centre que fan referència a l'atenció a la diversitat de tot l'alumnat, vetllant per la implementació de la coeducació i la perspectiva de gènere.
·   Participar en les diferents comissions pedagògiques del centre (CAD, comissió social, etc.).
·   Coordinar-se amb l'equip docent en la planificació de la resposta educativa de l'alumnat amb necessitat de suport educatiu.
·   Col·laborar en l'organització de les mesures i suports (horaris, espais, equipaments, recursos didàctics, etc.).
·   Col·laborar amb els tutors i les tutores i els i les professionals implicats en l'elaboració deis plans de suport individualitzat, quan l'alumnat ho requereixi.
·   Acollir i acompanyar l'alumnat i les famílies en l'itinerari formatiu, especialment l'alumne o alumna que presenta necessitats educatives especials.
En relació amb l'aula, tenen les tasques següents:
Acompanyar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, especialment en els canvis de cicle i d'etapa, i fer-ne partícip la família.
·   Col·laborar en el seguiment i l'avaluació de l'alumnat amb la valoració sistemàtica del procés d'assoliment de les competències.
·   Planificar, amb els tutors i les tutores i altre personal especialista, activitats d'aprenentatge amb metodologies flexibles que permetin l'atenció a tot l'alumnat i col•laborar a l'hora d'implementar-les.
·   Col·laborar en la planificació d'activitats que prevegin les singularitats i les necessitats de suport de l'alumnat;
·   Fer observacions de l'alumnat en els diferents contextos educatius per identificar-ne les necessitats de suport.
·   Donar suport a l'equip docent dins l'aula per promoure la participació i els aprenentatges de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu; de forma excepcional, oferir suport individual (o en altres formes d'agrupament) dins o fora de l'aula, quan els objectius i continguts així ho requereixin;
·   Preparar activitats i recursos didàctics que facilitin la participació i l'aprenentatge de l'alumnat i el treball específic en el grup classe ordinari.
En l’àmbit de l'alumnat i les famílies, aquests i aquestes mestres han de col·laborar en la mesura del que sigui possible, fent-los partícips en:
·   la identificació de les necessitats de suport de l'alumnat, conjuntament amb l'EAP;
·   l'elaboració deis plans de suport individualitzats de l'alumnat amb necessitats específiques de suport;
·   el seguiment i l'avaluació de l'alumnat a partir deis objectius acordats en el pla de suport individualitzat;
·   la coordinació amb els serveis externs que atenen l'alumnat conjuntament amb l'EAP, i
·   la cerca d’estratègies i recursos, en coresponsabilitat amb la família, per afavorir el desenvolupament integral de l'alumnat.
Els i les mestres especialistes de suport a la inclusió han de coordinar les intervencions en el centre per garantir que, en el marc deis àmbits definits anteriorment, l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i, especialment, l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), tingui les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s'estableixen en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre.
En els centres que tenen dos o més mestres d'educació especial, l'atenció a l'alumnat que presenti dificultats de comunicació, de parla o de Ilenguatge s'ha d'atribuir prioritàriament al mestre o mestra que disposi de formació d'especialista en audició i Ilenguatge (diplomatura o postgrau equivalent acreditat oficialment).
En els centres que disposen de professionals de suport intensiu a l'escolarització inclusiva (SIED i de suport intensiu a l'audició i el Ilenguatge (SIAL), els i les mestres o el professorat ha de centrar prioritàriament la intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin l'aprenentatge i la participació de l'alumnat en les activitats de l'aula ordinària i del centre en col•laboració amb aquests professionals.
Els i les mestres de suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) han de centrar la intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin que l'alumnat del centre amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives (que s'han determinat en l'informe de reconeixement de NESE que ha elaborat l'EAP), pugui desenvolupar tant en el funcionament intel•lectual com en la conducta adaptativa, tant com sigui possible, les capacitats i les competències bàsiques que s'estableixen en el currículum de l'etapa.
Els i les mestres de suport intensiu a l'audició i el Ilenguatge (SIAL) han de centrar la intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin que l'alumnat del centre amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat auditiva (que s'han
determinat en l'informe de reconeixement de NESE que ha elaborat l'EAP), pugui participar i accedir a la informació oral i a l'aprenentatge, desenvolupant les capacitats i les competències bàsiques que s'estableixen en el currículum de l'etapa.
En l'avaluació i la presa de decisions sobre les actuacions que calgui dur a terme amb cada alumne o alumna, l'escola pot disposar de l'assessorament deis professionals deis serveis educatius de la zona (EAP, LIC) i deis serveis educatius específics per a alumnat amb discapacitat auditiva (CREDA), visual (CREDV) i per a alumnat amb greus trastorns del desenvolupament i de la conducta (CRETDIC).

3.2 Centres d'educació especial
Mestres especialistes d'educació especial
En els centres d'educació especial, els mestres especialistes en educació especial han de centrar la intervenció en els àmbits següents:
· Impartir els ensenyaments.
· Exercir la tutoria d'un grup d'alumnes.
· Col laborar amb els diferents especialistes del centre per assegurar una atenció educativa coordinada.
· Col laborar amb altres professionals que intervenen en l'atenció a ('alumnat del centre.
Coordinar la participació deis alumnes que correspongui en programes de suport del centre ordinari i del centre d'educació especial.

3.3 Centres d'ensenyament secundari
Per assignar matèries i grups al personal docent, són criteris prioritaris:
· Els que estableixen el projecte educatiu en relació amb la concreció del currículum, els projectes d'innovació pedagògica i curricular, les estratègies didàctiques pròpies del centre i l'acció tutorial, tot equilibrant l'especialització curricular del professorat amb la globalitat necessària de l'acció educativa.
· L'aplicació del projecte lingüístic del centre. La llengua catalana s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge, en el marc del que estableixi el projecte lingüístic del centre.
Cada centre ha d'establir els criteris d'assignació a les normes d'organització i funcionament.
Amb caràcter general, un cop escoltat el professorat a través deis diferents òrgans de
coordinació del centre, el director o directora fa l'assignació de professorat per a les matèries corresponents a cada ensenyament, prenent en consideració la concreció del currículum que s'estableix en el projecte del centre, i el criteri d'especialitat i expertesa del professorat.

Criteris d'especialització
L'especialitat docent, adquirida per oposicions o per qualsevol deis procediments de reconeixement establerts reglamentàriament (incloent-hi l'habilitació especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per impartir la docència en un determinat àmbit curricular.
Tanmateix, que es tinguin garantides la capacitat i la idoneïtat en un determinat àmbit curricular no exclou la possibilitat de tenir també prou competència per impartir altres matèries quan ho requereixi una millor organització deis recursos disponibles.
En conseqüència, en l'assignació de matèries i mòduls i crèdits al professorat s'han de tenir en compte també els criteris següents.

Obligació d'impartir
El professorat té l'obligació d'impartir les matèries d'ESO i batxillerat, i els mòduls i crèdits deis cicles formatius associats a l'especialitat de la qual és titular o de la qual té reconeguda l'habilitació especial, en la mesura que ocupi un lloc de treball que tingui assignat els continguts curriculars corresponents i d'acord amb el que estableixen les disposicions següents:
·   Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, pel qual s'adscriu el professorat deis cossos de professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de 10.10.1995)
·   Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de 8.5.1998)
·   Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional (DOGC núm. 3166, de 22.6.2000)
·   Decret 214/2001, de 24 de juliol, de modificació del Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula, entre altres matèries, el desenvolupament deis requisits d'especialització (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001)
·   Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen les especialitats deis cossos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, s'hi adscriuen els professors deis esmentats cossos i es determinen els mòduls, assignatures i matèries que hauran d'impartir (BOE núm. 304, de 20.12.2002)
·   Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats deis cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28.11.2008)
·   Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les especialitats deis cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 171, de 18.7.2015)
·   Els decrets que estableixen els currículums deis cicles formatius de formació professional inicial, deis cicles d'ensenyaments esportius i deis cicles d'arts plàstiques i disseny derivats de la LIei orgànica 2/200A, d'educació (LOE). El decret de cada un deis cicles formatius estableix les especialitats del professorat amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle.

Cultura i Valors Ètics
La matèria Cultura i Valors Ètics s'ha d'assignar a professorat que reuneixi els requisits per impartir Filosofia o Cultura Clàssica.
Fonaments de les Arts
La matèria Fonaments de les Arts s'ha d'assignar a professorat de ('especialitat de dibuix.
Assignació d'altres matèries, mòduls o crèdits
Per impartir les matèries corresponents a una altra especialitat docent, el professorat ha de reunir els requisits de titulació i/o formació concordants amb les especialitats docents publicades al web del Departament d'Educació, segons el que estableix Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a ('especialitat, a l'efecte de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació en el web del Departament d'Educació
Així mateix, sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla del professorat, el director o directora del centre pot atribuir al professorat matèries, mòduls o crèdits diferents deis assignats a la seva especialitat o al lloc de treball que ocupa, sempre que comprovi que el professor o professora disposa de la titulació, formació o experiència docent suficients (per haver impartit durant dos o més cursos acadèmics, com a mínim, els continguts curriculars corresponents) per prestar la docència que se li vol assignar i compti amb l'acceptació de la persona interessada.
L'assignació que compleixi els requisits anteriors és efectiva, sens perjudici del dret que té el professor o professora de presentar, al director o la directora del centre, una reclamació per escrit contra l'assignació esmentada, en la qual exposi raonadament que no es considera prou capacitat o capacitada per impartir alguna de les matèries o mòduls que se li han assignat; també té el dret a recórrer davant el director o directora deis serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona contra la resposta escrita, degudament motivada, del director o la directora en què li confirmi, si escau, l'assignació de l'horari.
3.3.1 Altre professorat deis centres educatius d'educació secundària obligatòria
A. Professors de l'especialitat d'orientació educativa i mestres de pedagogia terapèutica
L'atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes és responsabilitat de tots els professors. Aquesta atenció implica la personalització i l'acompanyament deis processos d'ensenyament i aprenentatge a través del disseny d'entorns d'aprenentatge afavoridors d'una resposta educativa singularitzada per a tots els alumnes dins el marc educatiu d'un sistema inclusiu.
Els professors de l'especialitat d'orientació educativa i els mestres de pedagogia terapèutica, pel que fa a les funcions d'atenció directa als alumnes, han de vetllar juntament amb els equips docents per acompanyar aquells alumnes que requereixin mesures i suports addicionals i/o intensius, una vegada s'hagin aplicat les mesures universals.
En el conjunt d'actuacions deis professors de l'especialitat d'orientació educativa i deis mestres de pedagogia terapèutica n'hi ha que requereixen la coordinació amb els professionals de l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) o altres professionals de la xarxa de suport a l'educació inclusiva.
Pel que fa al suport a la comunitat educativa, els professors de l'especialitat d'orientació educativa també han de desenvolupar funcions específiques de suport tècnic als equips docents i a l'equip directiu. El director o directora del centre ha de vetllar perquè les funcions d'aquests professionals dins deis centres es prioritzin amb criteris d'equitat i qualitat d'acord amb el projecte educatiu del centre.
A.1. Professors de I'especialitat d'orientació educativa
El marc d'actuació professional de l'especialista d'orientació educativa es divideix en dos grans blocs: l'atenció directa als alumnes i el suport a la comunitat educativa.
Per tal que cada orientador o orientadora del centre pugui dur a terme les seves funcions, cal que el director o directora prioritzi una dedicació horària equitativa entre els dos blocs esmentats, sense perjudici del que es preveu a la resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors deis instituts per al curs 2019-2020.
- Atenció directa als alumnes
· Codocència entesa dins de l'aula o en qualsevol entorn d'aprenentatge del centre, fruit del treball coordinat i acordat entre l'orientador o orientadora, els equips docents, els òrgans de coordinació i altres equips de centre.
· Codocència vinculada, prioritàriament, a les competències deis àmbits transversals personal i social i digital, en col•laboració amb els equips docents.
· Docència vinculada a la projecció deis aprenentatges i a l'orientació acadèmica i professional.
· Coordinació del procés d'avaluació psicopedagògica deis alumnes en el marc de la comissió d'atenció a la diversitat i, si escau, amb l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP).
· Elaboració, si escau, de l'informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu en coordinació amb la comissió d'atenció a la diversitat.
- Suport a la comunitat educativa
a. Suport tècnic a l'equip docent
· Col•laboració amb els equips deis centres en la planificació, implementació i avaluació de les diferents mesures i suports universals, addicionals i intensius d'atenció educativa als alumnes en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
· Assessorament en relació amb la funció docent orientadora a tots els docents i equips de centre.
· Assessorament als professors en aspectes pedagògics per al disseny d'entorns d'aprenentatge afavoridors d'una resposta educativa singularitzada per a tots els alumnes.
· Suport a la planificació, implementació i avaluació de les actuacions específiques relacionades amb la projecció deis aprenentatges i amb l'orientació acadèmica i professional per a la continuïtat formativa de l'alumne.
· Lideratge del procés d'avaluació psicopedagògica d'un alumne o grup d'alumnes en el marc de la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre i, si escau, en col•laboració amb l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP).
· Participació en les entrevistes personals amb els alumnes, famílies i altres agents implicats pel retorn de l'avaluació psicopedagògica.
· Suport en l'elaboració, implementació i avaluació deis plans de suport individualitzats (PI).
b. Suport tècnic a l'equip directiu
· Col•laboració en l'elaboració, implementació, avaluació i actualització del projecte educatiu en relació amb l'orientació educativa i amb les mesures destinades a facilitar l'accés a l'aprenentatge i la participació de tots els alumnes.
· Col•laboració en la coordinació i la planificació de l'orientació educativa del centre pel que fa al procés d'acollida, les accions pedagògiques compartides entre etapes i ensenyaments, l'acció tutorial i l'orientació acadèmica i professional.
· Participació en la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre.
· Coordinació i planificació amb els professionals i serveis de la xarxa de suport a l'educació inclusiva, en especial amb el o la professional de l'equip d'assessorament psicopedagògic, de les actuacions i els recursos per al seguiment i avaluació deis alumnes vinculats a aquests serveis.
A.2. Mestres de pedagogia terapèutica
Les funcions deis mestres de pedagogia terapèutica s'orienten a col•laborar en el disseny d'entorns d'aprenentatge afavoridors d'una resposta educativa singularitzada per a tots els alumnes dins el marc d'un sistema inclusiu. Entre aquestes funcions, cal considerar les següents:
· Impartir la docència als alumnes amb més dificultat per aprendre.
· Col·laborar amb els equips docents i professors de l'especialitat d'orientació educativa en l'atenció als alumnes que, una vegada aplicades les mesures universals, requereixin mesures i suports addicionals i/o intensius.
· Col·laborar amb els equips del centre en la preparació de materials didàctics i activitats segons les diferents mesures i suports universals, addicionals i intensius d'atenció educativa als alumnes.
· Participar en la comissió d'atenció a la diversitat, o en l’òrgan equivalent del centre, i en l'elaboració deis plans de suport individualitzat.
· Participar en la coordinació amb els serveis externs que intervenen en l'atenció als alumnes.
Quan un centre disposi alhora de professors d'orientació educativa i de mestres de pedagogia terapèutica, l'equip directiu ha de vetllar perquè la distribució de les funcions de cadascú es faci segons les necessitats del centre.
B. Professors de suport intensiu per a I'escolarització inclusiva (SIEI)
Els professionals assignats als SIEI han de centrar la intervenció en actuacions que facilitin el progrés deis alumnes en el desenvolupament de les competències que s'estableixen en el currículum de l'etapa. Correspon als professionals de SIEI:
· col·laborar amb l'equip directiu del centre en totes les actuacions per a la inclusió deis alumnes;
· participar en les diferents comissions pedagògiques del centre (CAD o comissions equivalents);
· planificar amb els tutors i altres especialistes activitats d'aprenentatge amb metodologies flexibles que permetin l'atenció a tots els alumnes i col•laborar en la seva implementació;
· donar suport a l'equip docent dins l'aula per promoure la participació i els aprenentatges deis alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu; de forma excepcional, oferir suport individual (o en altres formes d'agrupament) dins o fora de l'aula, quan els objectius i continguts així ho requereixin.
·   col·laborar amb els tutors i amb la resta de l'equip docent, i d'una manera especial amb els de l'especialitat d'orientació educativa i amb I'EAP, en l'elaboració del pla de suport individualitzat deis alumnes que reben aquest suport;
·   col·laborar en el seguiment i l'avaluació deis alumnes amb la valoració sistemàtica del procés d'assoliment de les competències;
·   col·laborar amb les famílies i els alumnes, en la mesura del possible, fent-los partícips de l'itinerari formatiu de l'alumne.
C. Professors de suport intensiu a l'audició i el Ilenguatge (SIAL)
Els professionals de SIAL han de centrar la intervenció en actuacions que facilitin el progrés deis alumnes en el desenvolupament de les competències que s'estableixen en el currículum d'etapa.
Correspon als professionals de SIAL:
·   incorporar aquest nou recurs en el projecte educatiu del centre;
·   establir els projectes específics d'audició i el Ilenguatge;
·   col laborar amb l'equip directiu del centre en totes les actuacions per a la inclusió deis alumnes;
·   participar en les diferents comissions pedagògiques del centre (CAD o comissions equivalents);
·   planificar, amb els tutors i altres especialistes, activitats d'aprenentatge amb metodologies flexibles que permetin l'atenció a tots els alumnes, i col laborar en la implementació d'aquestes;
·   donar suport a l'equip docent dins l'aula per promoure la participació i els aprenentatges deis alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu; de forma excepcional, oferir suport individual (o en altres formes d'agrupament) dins o fora de l'aula, quan els objectius i continguts així ho requereixin.
·   col·laborar amb els tutors i amb la resta de l'equip docent, i d'una manera especial amb els especialistes d'orientació educativa i amb I'EAP, en l'elaboració del pla de suport individualitzat deis alumnes que reben aquest suport;
·   col·laborar en el seguiment i l'avaluació deis alumnes amb la valoració sistemàtica del procés d'assoliment de les competències;
·   col laborar amb les famílies i els alumnes, en la mesura del possible, fent-los partícips de l'itinerari formatiu de l'alumne.

3.4 Centres de formació de persones adultes
Correspon al director o directora del centre assignar els ensenyaments o programes a cada docent, d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent i en les normes d'organització i funcionament del centre, un cop el director o directora ha escoltat el professor o professora afectat.
El personal docent d'ensenyament primari té competència per impartir:
·   Ensenyaments de llengua catalana, llengua castellana, llengua aranesa (a l'Aran) i els tres nivells del cicle de formació instrumental.
·   Mòduls corresponents al primer nivell de cada àmbit del currículum deis ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes.
·   Programes de preparació per a les proves d'accés, preferentment els de preparació a les proves als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, sempre que no puguin ser impartits per docents d'ensenyament secundari.
·   Ensenyaments COMPETIC, sempre que tinguin la capacitació tècnica, la formació i l’experiència suficients.
Els i les mestres especialistes de primària d’anglès i primària de francès han d'atendre, prioritàriament, les tasques docents de la seva especialitat, i després la docència general deis i les mestres.
El personal docent d'ensenyament secundari té competència per impartir:
·   Els ensenyaments corresponents al nivell d'educació secundària i el Curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.
·   Els programes de preparació per a les proves d'accés, amb prioritat als mestres en el cas del grau superior, i de les proves d'accés per a més grans de 25 anys.
·   Els ensenyaments COMPETIC, sempre que tinguin la capacitació tècnica, la formació i l’experiència suficients.
·   Els ensenyaments de llengua estrangera, sempre que tinguin la capacitació o, com a mínim, el certificat Cl del Marc europeu comú de referència per a les Ilengües.
Els requisits d'especialitat del professorat d'ensenyament secundari són, per a l’àmbit de la comunicació, els corresponents a llengua catalana i literatura o llengua castellana i literatura, o anglès o francès; per a l’àmbit social, els corresponents a geografia i història o filosofia, i per a l’àmbit cientificotecnològic, els corresponents a
matemàtiques, o física i química, o biologia i geologia, o tecnologia.
L'especialitat docent, adquirida per oposicions o per qualsevol deis procediments de reconeixement establerts reglamentàriament (incloent-hi l'habilitació especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per impartir la docència en un determinat àmbit curricular en els centres del Departament d'Educació, incloent-hi els situats en institucions penitenciàries. Això no obstant, que es tinguin garantides la capacitat i la idoneïtat en un determinat àmbit curricular no exclou la possibilitat de tenir també prou competència per impartir altres àrees, matèries o mòduls, i impartir-los quan al centre o aula no hi hagi més professorat disponible de l'especialitat o quan ho requereixi una millor organització deis recursos disponibles.

Així mateix, sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla del professorat, el director o directora del centre pot atribuir, al professorat de secundària, àrees, matèries o mòduls diferents deis assignats a l'especialitat, i la impartició d'ensenyaments corresponents als blocs d'ensenyaments inicials i bàsics, i de competències per a la societat de la informació, sempre que comprovi que el professor o professora disposa de la titulació, la formació o l’experiència docents suficients per prestar la docència que se li vol assignar.

4 Normativa d'aplicació (personal docent)

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes; article 21, de coeducació
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interesexuals per a eradicar l’homofòbia, la bifóbia i la transfóbia; article 12, d'educació
Llei 12/9009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violéncia masclista; capítol 4, d'àmbit educatiu
Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13.7.2006)
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261, de 31.10.2015)
Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats deis cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28.11.2008)
Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen les especialitats deis cossos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, s'hi adscriuen els professors deis esmentats cossos i es determinen els mòduls, assignatures i matèries que hauran d'impartir (BOE núm. 304, de 20.12.2002)
Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de 8.5.1998)
Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, pel qual s'adscriu el professorat deis cossos de professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE

núm. 242, de 10.10.1995)
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017)
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció deis centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, d'11.11.2010)
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia deis centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)
Decret 325/2006, de 22 d'agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris (DOGC núm. 4715, de 8.9.2006)
Decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3715, de 6.9.2002)
Decret 214/2001, de 24 de juliol, de modificació del Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula l'adscripció deis mestres al primer cicle de l'educació secundària obligatòria i la readscripció en els centres d'educació infantil i primària, la normativa transitòria deis desplaçaments per modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament deis requisits d'especialització i el pla de formació i capacitació per a la recol•locació del professorat (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001)
Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional (DOGC núm. 3166, de 22.6.2000)
Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula l'adscripció deis mestres al primer cicle de l'educació secundària obligatòria i la readscripció en els centres d'educació infantil i primària, la normativa transitòria deis desplaçaments per modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament deis requisits d'especialització i el pla de formació i capacitació per a la recol•locació del professorat (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996)
Els decrets que estableixen els currículums deis cicles formatius de formació professional inicial, deis ensenyaments esportius i deis ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE). El decret que regula cada un deis cicles formatius estableix les especialitats del professorat amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle.
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic deis preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997)
Ordre FNS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb carácter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013)
Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocat`0ries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019)
Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014)
Regreso al contenido