Permisos - junts


Contacte
Vaya al Contenido
GRAUS DE PARENTIU

1r  grau: Cònjuge, pares, sogres, fills/es, gendre/jove
2n grau: Avis, germans, cunyats, néts
3r  grau: Besavis, tiets, nebots, besnéts
4t  grau: Cosins
PERMISOS
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Permís prenatal
El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part. Justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. (Art 47.r VI Conveni Únic).
100%
Permís per tràmits preadoptius
o d’acolliment previ
El temps necessari amb justificació.
100%
Permís per adopció o acolliment internacional
El temps de desplaçament 4 setmanes prèvies a la resolució. (Art 49.3 VI Conveni Únic).
Retribucions bàsiques
Permís per naixement o adopció fill/a
5 dies laborables consecutius dins els 10 següents al naixement o adopció. (Art 47.b VI Conveni Únic).
100%
Permís en cas de naixement adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. Per ambdós progenitors.
- Tindrà una durada de 16 setmanes. Part múltiple 2 setmanes més per cada fill/a a partir del 2n. (Art 49.3 VI Conveni Únic). -L’art. 49 de l’EBEP preveu que també es pugui ampliar en dues setmanes en el supòsit de discapacitat del fill/a.

- 6 setmanes primeres, s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després del naixement, de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda fins d’adopció o d’acolliment.

- En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior a el fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

-Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans. -La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda (requereix acord previ amb l’òrgan competent). Aquesta possibilitat és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

-L’art. 49. b) de l’EBEP estableix que si fós necessari el desplaçament dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a 2 mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques. Amb independència d’aquest permís, el permís per adopció o acolliment podrà iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o judicial d’acolliment
100%
Permís per lactància
1 h. diària, divisible en dues fraccions de 30m fins als 12 mesos del nadó -S’incrementa proporcionalment en cas de part (adopció o acolliment) múltiple - Les hores es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball. Art. 48.f) EBEP Art 47.j CU RD Ley 6/2019 RDL 20/2012
100%
Permís per paternitat
5 setmanes consecutives. (Art 49c EBEP i Llei 7/2007, 12 d’abril).
100%
Permís per hospitalització fills/es prematurs
-Màxim 13 setmanes.(Art 47.n VI Conveni Únic). -Absència puntual del lloc de treball un màxim de 2 h diàries.
100%
Permís per atendre fills/es discapacitats
- Temps necessari per assistir al centre dels fills/es. -2 h. de flexibilitat horària diària per conciliar horaris. (Art 47.o/p VI Conveni Únic)
100%
Gaudi de vacances fora del mes d’agost
Quant durant el mes d’agost coincideix un permís maternal o una baixa per incapacitat temporal.
100%
Permís per matrimoni o inici de convivència en parelles estables
15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data del fet. (Art 47.a VI Conveni Únic).
100%
Permís per matrimoni d’un familiar
1 dia si és a Catalunya. 2 dies fora de Catalunya. Familiar fins a segon grau. (Art 47 g VI Conveni Únic).
100%
Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar (fins a segon grau).
Inclou les intervencions quirúrgiques sense hospitalització que precisen repòs domiciliari.
Primer grau: 3 dies mateix municipi 5 dies altre municipi Segon grau: 2 dies mateix municipi 4 dies altre municipi. Els dies referits a hàbils.
Ampliable a 6 dies excepcionalment.
(Art. 48.a EBEP , Art 47.c VI Conveni Únic, RDL 20/2012) Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a.
Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a
100%
Permís per a víctimes de violència de gènere
Temps que determini serveis socials, policials o de salut. També tenen dret flexibilitat horària d’acord a cada situació concreta. (EBEP Llei 7/2007, de 12 d’abril).
100%
Intervenció ambulatòria
Genera el permís d’hospitalització i, o malaltia greu quan el causant requereixi fer repòs i o l’atenció d’altri. S’ha de documentar per escrit.
100%
Permís per trasllat de domicili
1 dia mateixa localitat. Fins 4 dies altra localitat. (Art 47.d VI Conveni Únic).
Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a
100%
Permís per a exàmens finals en centres oficials o proves definitives
Examen final Oficial: 24 h anteriors. Altres proves: temps indispensable. (Art 47.d VI Conveni Únic)..
100%
Permís per deure inexcusable de caràcter públic o privat
Temps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar. (Art 47.f VI Conveni Únic).
100%
Formació
Dret a 40h anuals de formació que es computarà com a treball efectiu. (Art. 51.9 VI Conveni Únic).
100%
Permís per flexibilitat horària recuperable


Mínim 1 h, màxim 7h setmanals per visites i proves mèdiques de familiars fins a segon grau. Reunions de tutoria amb els docents. S’ha de recuperar. (Art 22 Llei 8/2006, de 5 de juliol).
100%
   LLICÈNCIES
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Llicència per estudis retribuïda. Per interès propi de l’administració
Han de ser relacionats amb el lloc de treball. (Art 48.1 VI Conveni Únic).
100%
Llicència per estudis no retribuïda
1 any (excepcionalment pot ser menor durada). Han de tenir relació directa amb el lloc de treball.
no
Llicència per assumptes propis
Fins a 6 mesos cada 2 anys. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. (Art 48.2 VI Conveni Únic).
no
Llicència per atendre un familiar fins a segon grau
10 dies i fins a tres mesos. Excepcionalment, prorrogable fins a tres mesos més. (Art 48.5 VI Conveni Únic).
no
EXCEDÈNCIES
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Per cura de fill o filla
Màxim 3 anys el primer any amb reserva del lloc de treball ampliable per família nombrosa. (Art 49 VI Conveni Únic).
No, però computa a efectes d’antiguitat
Per cura de familiars fins a segon grau que estiguin al seu càrrec i sense activitat retribuïda
3 mesos a 3 anys. (Art 49 VI Conveni Únic).
No, però computa a efectes d’antiguitat
Per manteniment convivència
Mínim 2 anys. Màxim 15 anys. (Art 6 Llei de conciliació 8/2006).
no
Per interès particular
Mínim 1 any. No hi ha màxim. (Art 49.1 VI Conveni Únic).
noPer incompatibilitat
El temps que s’estigui prestant un altre servei en qualsevol administració pública. (Art 49.6 VI Conveni Únic).           no

Per violència de gènere
El que es determini; màxim 18 mesos. (Art 49.7 VI Conveni Únic).
100% els 2 primers mesosExcedència Voluntària especial
Mínim 1 any. Màxim 3 anys. Reserva de lloc de treball i còmput a efectes de triennis. Fins el 23 març de 2015. (Disposició transitòria sisena Llei 5/2012).
no
Excedència Forçosa
El temps necessari. Per elecció de càrrec públic. Conservació lloc de treball propi i còmput antiguitat durant la vigència. (Art. 49.2 VI Conveni Únic).
no
  REDUCCIONS DE JORNADA
MOTIU
CARACTERÍSTIQUES
SOU
Reducció de jornada per guarda legal infant menor de 6 anys
És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica. (Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda legal infant fins a 12 anys d'un 1/2 a 1/8 de jornada
Es pot demanar quan acabi la de menor de 6 anys. (Art. 24 i 26 Llei 8/2006, de 5 de juliol i art. 48.h EBEP)
Proporcional a la reducció sol·licitada
Reducció de jornada per cura persona amb discapacitat
La persona discapacitada no ha de fer cap activitat retribuïda i que se’n tingui guarda legal. (Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda legal d’un familiar amb més del 65% de discapacitat
Ha de ser familiar fins al segon grau i a càrrec directe. No ha de fer cap activitat retribuïda. (Art 47.k VI Conveni Únic).
Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%


Reducció de jornada per víctimes de violència de gènere
Durada: a determinar en cada cas. També pot suposar. una reordenació o adaptació de l’horari. (Art 47.q VI Conveni Únic).

Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%

Reducció 1/3 o ½ jornada per interès particular
Subordinada a les necessitats del servei. Durada mínima 1 any. (Art. 47.m VI Conveni Únic).

Reducció proporcional de les retribucions

Reducció per discapacitat legalment reconeguda
El temps per rebre el tractament mèdic necessari en centres públics o privats en l’horari laboral. (Art 25 Llei 8/2006, de 5 de juliol).100%

Reducció de jornada per cura de fill fins a 18 anys amb càncer o malaltia greu
Fins el 50% de reducció per atendre al menor durant el temps d’hospitalització o tractament. (Art.49 EBEP. Llei 27/2011).100%
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu
Fins al 50% de la jornada. Durada màxima d’un mes. (RDL 20/2012).


100%

Reducció de jornada per hospitalització fills/es prematurs
Dret a reduir la jornada un màxim de 2 hores diàries. (Art. 48.g EBEP. RDL /20/2012).

Retribucions proporcionals
Regreso al contenido