Condicions Generals - junts


Contacte
Vaya al Contenido
Condicions Generals

Contacte
www.juntsdocentsreligio.cat
juntsdocentsreligio@gmail.com
Barcelona  Tel. 616 59 36 37
Lleida  Tel. 628 60 47 89
Girona Tel. 669 68 38 17
Tarragona Tel. 626 22 63 28

Continguts i informació subministrada en la Website. Ens reservem el dret a modificar la web.
Fem tots els esforços dins dels nostres mitjans, per a oferir la informació continguda en la web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció.
Els continguts de la web podrien, a vegades, mostrar informació provisional en alguns casos.
Legislació aplicable i jurisdicció competent.
Les presents condicions generals s'interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en aquestes. (Bàsicament Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic).
En el cas d'existir qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals de Barcelona (Espanya).

Contenidos e información suministrada en el Website.Nos reservamos el derecho a modificar la web.
Hacemos todos los esfuerzos dentro de nuestros medios, para ofrecer la información contenida en la web de forma veraz y sin errores tipográficos. En el caso de que en algún momento se produjese algún error de este tipo, ajeno en todo momento a nuestra voluntad, se procedería inmediatamente a su corrección.
Los contenidos de la web podrían, en ocasiones, mostrar información provisional en algunos casos.
Legislación aplicable y jurisdicción competente.
Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la legislación vigente en España en la materia, que se aplicará subsidiariamente en todo lo que no se haya previsto en las mismas. (Básicamente Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la información y comercio electrónico)
En el caso de existir cualquier conflicto o discrepancia, el fuero aplicable será el de los Juzgados o Tribunales de Barcelona (España).

Regreso al contenido