Notícies curs 2020-21 - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido
10 d'octubre de 2020
Nou procediment a seguir en cas d'estar a l'espera del resultat d'un PCR d'un convivent, tenint en compte que som personal que treballem en un centre educatiu i el que tenim entre mans és molt delicat. Així, a partir de la carta que van enviar dies enrere el Departament d'Educació de la mà del Departament de salut " Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius" on es deixa patent en el punt A:
A) Amb relació a un cas sospitós
Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en  contínua revisió, un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una  PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l'espera del resultat de la prova. També  han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en un centre  educatiu.  

A partir d'això, s'ha habilitat una declaració responsable per tal de justificar l'absència en cas que el teu metge no et faci baixa mèdica (alguns metges de capçalera la tremeten directement).
1 d'octubre de 2020
Les quarantenes en l'àmbit escolar passen a ser de 10 dies, d'acord amb el nou protocol del Departament de Salut.

Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per tota la població de Catalunya. Així ho estableix el nou “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2” actualitzat pel Departament de Salut.
Aquest canvi també tindrà incidència en l’àmbit escolar. Així, les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran ja per un període de 10 dies. Respecte a les quarantenes iniciades abans de l’entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els 10 dies. Tot i el canvi de dies de quarantena, les autoritzacions de confinament signades per les famílies al seu dia continuen sent vàlides.
Els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop transcorreguts aquests 10 dies, conjuntament amb la resta del grup estable de convivència. I els que tinguin una baixa mèdica prescrita inicialment per 14 dies, que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball al centre educatiu, s’incorporaran un cop acabi aquesta baixa mèdica, moment en què també finalitzarà del nomenament del seu substitut.
Actualització en casos positius i negatius al centre
L’actualització del document de “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2”, estableix, com ja es va explicar recentment, que en cas sospita d’un cas, els menors del grup de convivència mantindran l’activitat escolar a l’espera dels resultats, sense barrejar-se amb la resta de grups.
Si les proves realitzades són negatives, els infants i tutors del grup continuaran amb normalitat les seves activitats, i l’alumne es podrà incorporar quan els símptomes hagin cedit i després de 24 h sense febre.
En cas positiu, s’establirà la quarantena de 10 dies del grup i tutor, i s’indicarà la prova PCR al propi centre o en altres punts específics segons indiquin els equips d’atenció primària.
30 de setembre de 2020
23 de setembre 2020
Apertura borsa contractació docents de religió en SSTT curs 20-21

Cliqueu al vostre SSTT, a continuació en l'apartat Personal docent i després en Contractació de professors de religió...
23 de setembre 2020

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, sobre les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona durant el curs 2020-2021.

 

Mitjançant la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació.
 
 
D’acord amb al base 4.2 de la Resolució esmentada, durant el curs escolar cada servei territorial pot obrir l’accés a les llistes de professorat de religió, determinant els terminis per a la presentació de sol·licituds i donant publicitat al seu web i al del Departament d'Educació dels llocs vacants i substitucions a cobrir.
 
 
D’altra banda, la base 4.5 permet que, excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat de religió que compleixi els requisits de titulació, la convocatòria de concurs públic de mèrits pot admetre la participació de persones candidates que es trobin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta, en els termes que s'hi estableixin i condicionada a l’assoliment de la titulació corresponent.
 
 
Per això, prèvia comunicació als representants sindicals, Resolc:

 
- 1 Objecte
 
 
Aquesta Resolució estableix els criteris de participació en les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) durant el curs 2020-2021.

 
 
-2 Bases reguladores
 
 
Les convocatòries obertes pels serveis territorials i el CEB en aplicació del punt 4.2 de la Resolució EDU/1537/2019, de 6 juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació, es regeixen per les bases esmentades.

 
 
-3 Publicitat de les convocatòries i adjudicacions.
 
 
Els serveis territorials i el CEB han d’obrir la convocatòria, si s’escau, mitjançant publicitat al seus webs, amb la informació mínima referida al lloc que es convoca, la jornada, data d’inici i fi prevista de la substitució/vacant, el nivell educatiu, Bisbat a què pertany el lloc i el termini de presentació de sol·licituds, així com els requisits de participació i la documentació a presentar. Així mateix, han de donar publicitat al web del resultat de les adjudicacions.
 
 

 
-4 Requisits de les persones participants

 
 
4.1  Per accedir a les llistes de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, les persones interessades han de reunir, en el moment de la presentació de la sol·licitud, els requisits que es detallen tot seguit:
 
 
a)  No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.
 
 
b)  Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 
 
c)  Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta.
 
 
d)  Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
 
 
e)  No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. Els candidats han d'acreditar el compliment d'aquest requisit mitjançant declaració responsable, que conté l'autorització expressa per a la comprovació de la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin declaració responsable, han d'acreditar aquest requisit mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
 
 
Les persones amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als que es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. Per al cas que la certificació no estigui redactada en una llengua oficial a Catalunya, s'ha d'acompanyar de la traducció oficial o jurada realitzada per un traductor jurat o validada pel consolat o oficina diplomàtica corresponent.

 
 
4.2  Per poder ser contractades, les persones que integren la llista de candidats a prestar serveis com a professorat de religió han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Únicament es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

 
 
- 5 Participació condicionada
 
 
Excepcionalment, en aquestes convocatòries poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta, sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
 
 
1.  DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2022.
 
2.  DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2023.
 
 
 
L’incompliment del compromís d’obtenció i presentació de la titulació dins el termini establert determina l’exclusió automàtica de les llistes per prestar serveis com a professorat de religió.
 
 
En el cas que s’accedeixi a la borsa per aquesta via, l’ordre de prioritat en l’assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits.

 
 
-6 Proposta de l’Ordinari diocesà
 
 
En el cas que accedeixin a la llista de candidats del Departament persones sense la proposta de l’ordinari diocesà, els serveis territorials i el CEB ho han de comunicar als bisbats corresponents, mitjançant correu electrònic, als efectes que les puguin entrevistar, prèvia sol·licitud de la persona interessada. En el termini màxim de 15 dies naturals des de l’endemà de la comunicació, l’entitat religiosa corresponent ha de donar resposta per la mateixa via en el sentit de si atorga o no la proposta.

 
 
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
Data 9 de setembre de 2020


13 setembre 20203 setembre 2020

Documents per a l'organització de centres:
Personal docent (ENLLAÇ)

Ensenyament de la Religió (ENLLAÇ)
1 de setembre 2020

Bon dia companys/es. Un agost més comença a tancar les portes per donar pas a setembre. Un mes amb olor a llibres nous, a classes apunt per rebre als nostres nens i la nostra motxilla plena de projectes. Aquest any és un tant diferent, però no podem perdre la il·lusió que ens caracteritza💪🌈.
Recordar-vos a tots aquells/es que esteu a la borsa de docents i us vau congelar que molts/es vau posar com a data fi 31 d'agost, així que si no voleu ser nomenats/des durant el curs en la borsa docent, haureu de repetir l'acció.
Aquí teniu la ruta pels que no la recordeu.  (ENLLAÇ)

Bon dia família!!!

1 d'agost de 2020

Bona nit , company@s;
Tanquem un curs molt peculiar, però no ho volem fer sense fer-vos partícips d'un parell de qüestions que són d'aplicació directa al nostre col·lectiu:
Per un costat, després de les diferents consultes per part de JUNTS als diferents comitès Intercentres i de salut, se'ns comuniquen les següents mesures per al personal docent, tant el que està en un centre com en més d'un; així doncs, segons manifesta Subdirecció General de Salut i Riscos Laborals:
“Els docents de religió tenen la mateixa consideració que la resta de professorat especialista que no està assignat a un únic grup estable, i per tant, en cas que atengui aules de diferents centres, ho ha de fer complint rigorosament amb les mesures de seguretat establertes.
D'acord amb el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia,  els docents que es relacionen amb més d'un grup estable, cal que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes.  
En tot cas, les pautes a aplicar sempre s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial.”
Finalment, us posem més avall els enllaços del document Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i del document Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021.Recordar-vos  també que en la nòmina que s'ha cobrat aquest mes de juliol, ens han retornat el 60% de la paga extra que vam deixar de percebre durant el 2013.
Només us recomanem que feu les comprovacions oportunes per assegurar-vos que sigui així, si no en fos el cas adjuntemun manual per tal de que poder fer la reclamació oportuna al gestor del departament.
D'altra banda, informar-vos que en les últimes negociacions s'han tancat alguns temes que des de JUNTS es portava temps treballant amb el Departament; d'entre elles:
-      ACTES D’ADJUDICACIONS
·         De cara als actes d'adjudicació de substitucions i vacants, s'aconsegueix que davant una adjudicació inferior a sencera, es pugui ampliar durant el curs la dedicació.
·         Seguint amb els actes d'adjudicació i davant la falta de personal en la borsa de personal de religió, es decideix no penalitzar a ningú per no agafar jornades de 0,125.
·         Després de moltes pressions en les que des de JUNTS s'hi ha treballat des de fa molt de temps, hem aconseguit que el Departament accepti que els casos en que una persona es trobi en permís de maternitat pugui accedir a adjudicacions amb una reserva de plaça fins a final del període del permís, posant així en valor el que marca  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per "la igualtat efectiva de dones i homes"; així com el recollit en l'Acord GOV/5/2015, de 5 de gener. Creiem que aquesta millora  també serà d'aplicació en el pròxim concurs de trasllats.
-      RECONEIXEMENT TRIENNIS
Ens alegra poder donar-vos una bona notícia d'última hora. Ahir en la reunió de la CIVE es va tractar el tema del reconeixement dels triennis del personal laboral, arribant a un acord. Finalment es  reconeixerà tot el temps treballat a l'Administració de la Generalitat (encara que sigui en diferents categories). Els efectes econòmics de la percepció dels imports corresponents als nous triennis es produiran a partir del 28 de gener 2020 (data de la sentència del TS).
A mesura que us podem donar més detall, us anirem informant. Per ara us podem avançar que l'abonament de les quantitats a percebre es farà d'ofici probablement a finals d'any.
-      ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL COMITÈ INTERCENTRES EN RELACIÓ AMB EL PERSONAL DOCENT ADSCRIT ALS CENTRES EDUCATIUS QUE S’INTEGRIN A LA XARXA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT
Després d’estar negociant durant tot aquest mes, aquest matí JUNTS hem signat l'acord mitjançant el qual es regula la relació laboral del personal docent dels nous centres que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat. Acord que haurem de veure com ens beneficia com a col·lectiu.


Per acabar, només dir-vos que tanquem per vacances i ens trobem de nou el pròxim dia 31 d'agost amb les piles carregades per encarar un nou curs ple de reptes. Així doncs només ens resta dir-vos
BON ESTIU A TOTHOM!!!!

Delegades i delegats del sindicat JUNTS


27 de juliol de 2020 Contractació docents religió
Baix Llobregat (Info)
Consorci d'Educació de Barcelona (Info)
Barcelona Comarques (Info)
Catalunya Central (Info)
Girona (Info)
Tarragona (Info)
Lleida (Info)
Vallès Occidental (Info)
Maresme Vallès Oriental (Info)
Terres de l'Ebre (Info)
***************
17 de juliol de 2020 ACTES D'ADJUDICACIÓ ESTIU 2020
Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions (ENLLAÇ)
***************
Informacions oficials varies inici de curs 2020-21 (ENLLAÇ)
****************
Contractació de docents de religió per a vacants i substitucions curs 20-21 (ENLLAÇ)
Atenció llistat provisional (Info)
***************
Educació presenta el pla d'actuació per als centres educatius per al curs 2020-2021 (ENLLAÇ)
***************
Adjudicació de destinacions provisionals als professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics (ENLLAÇ)


Regreso al contenido