Normativa - junts


Contacte
Vaya al Contenido

Junts laboralNORMATIVA


El/la docent de religió som personal laboral i per tant ens regim pel VI Conveni del personal laboral del 2004 prorrogat fins l’actualitat.


EBEP
Estatuto Bàsico del emplado públic.

LOLS
La Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

LOE
La Llei Orgànica.LOE -  Ley Orgánica de Educación del 2006

LEC
Llei d'Educació de Catalunya aprovada al 2019 pel Parlament de Catalunya.

LOMCE
"Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa" aprovada pel "Congreso de los Diputados" al 2013 i és actualment vigent.
Aquesta llei va modificar la LOE del 2006.
"Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".
La LOMLOE deroga la LOMCE i fa una modificació de la LOE.

ACORD ESGLÉSIA-ESTAT


Regreso al contenido