Informacions oficials curs 20-21 - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido
23 de setembre 2020

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, sobre les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona durant el curs 2020-2021.

 

 
Mitjançant la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació.
 
 
D’acord amb al base 4.2 de la Resolució esmentada, durant el curs escolar cada servei territorial pot obrir l’accés a les llistes de professorat de religió, determinant els terminis per a la presentació de sol·licituds i donant publicitat al seu web i al del Departament d'Educació dels llocs vacants i substitucions a cobrir.
 
 
D’altra banda, la base 4.5 permet que, excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat de religió que compleixi els requisits de titulació, la convocatòria de concurs públic de mèrits pot admetre la participació de persones candidates que es trobin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta, en els termes que s'hi estableixin i condicionada a l’assoliment de la titulació corresponent.
 
 
Per això, prèvia comunicació als representants sindicals, Resolc:

 
- 1 Objecte
 
 
Aquesta Resolució estableix els criteris de participació en les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) durant el curs 2020-2021.

 
 
-2 Bases reguladores
 
 
Les convocatòries obertes pels serveis territorials i el CEB en aplicació del punt 4.2 de la Resolució EDU/1537/2019, de 6 juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d'Educació, es regeixen per les bases esmentades.

 
 
-3 Publicitat de les convocatòries i adjudicacions.
 
 
Els serveis territorials i el CEB han d’obrir la convocatòria, si s’escau, mitjançant publicitat al seus webs, amb la informació mínima referida al lloc que es convoca, la jornada, data d’inici i fi prevista de la substitució/vacant, el nivell educatiu, Bisbat a què pertany el lloc i el termini de presentació de sol·licituds, així com els requisits de participació i la documentació a presentar. Així mateix, han de donar publicitat al web del resultat de les adjudicacions.
 
 

 
-4 Requisits de les persones participants

 
 
4.1  Per accedir a les llistes de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, les persones interessades han de reunir, en el moment de la presentació de la sol·licitud, els requisits que es detallen tot seguit:
 
 
a)  No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.
 
 
b)  Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 
 
c)  Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta.
 
 
d)  Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.
 
 
e)  No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. Els candidats han d'acreditar el compliment d'aquest requisit mitjançant declaració responsable, que conté l'autorització expressa per a la comprovació de la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin declaració responsable, han d'acreditar aquest requisit mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.
 
 
Les persones amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als que es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. Per al cas que la certificació no estigui redactada en una llengua oficial a Catalunya, s'ha d'acompanyar de la traducció oficial o jurada realitzada per un traductor jurat o validada pel consolat o oficina diplomàtica corresponent.

 
 
4.2  Per poder ser contractades, les persones que integren la llista de candidats a prestar serveis com a professorat de religió han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Únicament es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l'entitat religiosa corresponent.

 
 
- 5 Participació condicionada
 
 
Excepcionalment, en aquestes convocatòries poden participar les persones candidates que estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta, sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:
 
 
1.  DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2022.
 
2.  DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost del 2023.
 
 
 
L’incompliment del compromís d’obtenció i presentació de la titulació dins el termini establert determina l’exclusió automàtica de les llistes per prestar serveis com a professorat de religió.
 
 
En el cas que s’accedeixi a la borsa per aquesta via, l’ordre de prioritat en l’assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits.

 
 
-6 Proposta de l’Ordinari diocesà
 
 
En el cas que accedeixin a la llista de candidats del Departament persones sense la proposta de l’ordinari diocesà, els serveis territorials i el CEB ho han de comunicar als bisbats corresponents, mitjançant correu electrònic, als efectes que les puguin entrevistar, prèvia sol·licitud de la persona interessada. En el termini màxim de 15 dies naturals des de l’endemà de la comunicació, l’entitat religiosa corresponent ha de donar resposta per la mateixa via en el sentit de si atorga o no la proposta.

 
 
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics1. Informacions oficials inici de curs 2020-21 (s'adjunta document 1, 2 i 3)
En data d'ahir 09 de juliol es van enviar directament des de Conselleria d'Educació  els últims documents oficials amb les orientacions i criteris per l'organització del Curs 2020-21, alhora que ens feien a mans d'un document amb tot un seguit de preguntes-respostes per facilitar l'organització dels centres. Entre elles hi trobem dues preguntes que fan referència explícita a la nostra figura i què pot facilitar molt a les direccions la gestió del docent de religió (pàgina-12), preguntes que JUNTS ha presentat al Departament sempre que ha tingut l'ocasió tant per escrit com en reunió i hem aconseguit que la nostra figura fos explícita en les instruccions (doc.3):

* El mestre o mestra de Religió compartit amb un altre centre, es quedarà només en un centre?
Els docents de religió tenen la mateixa consideració que la resta de professorat especialista. Per tant, en cas que sigui mestra o mestre compartit, la seva intervenció a les aules dels diferents centres en què intervé haurà de ser amb les mesures de seguretat establertes.
* El docent de Religió pot agafar a nens i nenes de tots els grups estables en franges horàries i dies diferents?
El professorat de Religió tindrà la mateixa consideració de singularitat d'actuació docent al centre que altres docents especialistes no assignats a un grup estable concret.


Així com en la pàgina 20-21 on parla de les activitats a realitzar fora de l'aula si això pot comportar barreja d'alumnes: "Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l'aula, si aquest fet comporta la barreja d'alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana que es minimitzin els grups d'optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que sigui possible, els agrupaments s'organitzin per a mantenir l'estabilitat dels mateixos alumnes."

Dir que aquesta és la informació a data 10 de juliol i que imaginem que serà d'aplicació sempre que les circumstàncies ho permetin.

2. Actes Públics.
Com ja vam anticipar, els actes públics per a cobrir vacants i/o substitucions per al curs 2020-21, estan previstos per als últims dies de juliol, falta determinar com es duran a terme (presencial/virtualment); així que tan aviat com tinguem la informació us la farem arribar per poder reservar data al calendari.
  • Recordar que el pròxim dia 14 de juliol sortiran els llistats definitius amb els participants baremats per a l'acte públic.
  • Recordar que els indefinits amb plaça definitiva i requisits que han vist minorada la seva jornada en relació amb el curs 2019-20 tenen fins al dia 24 de juliol per sol·licitar recuperació de jornada perduda (s'adjunta acord doc. 4)
  • Alhora els Indefinits sense plaça definitiva tenen de termini fins al dia 24 de juliol per sol·licitar el canvi al seu nivell sempre que ho sol·licitin, sinó per defecte es renovarà un curs més la seva adjudicació en el nivell actual.

3. Substituts.
Com ja sabeu el professorat de religió substitut (finalització de contracte 30 de juny), com a personal docent laboral, no cobra el mes de juliol, tot i que és una qüestió que JUNTS    va posar sobre la taula de negociació, ha quedat en stand-by a causa de confinament amb la qual cosa no tenim resposta definitiva, així que apostem per seguir treballant en la línia de la negociació directa amb el Departament, ja que seria la manera d'aconseguir un reconeixement per a tot el col·lectiu. Mentre que si judicialitzem les relacions amb el Departament, només aconseguim ralentir qualsevol acord. Tenint en compte que en el cas d'una resolució negativa, aquesta prevaldria sobre qualsevol pacte amb el Departament.

4. Altres.
- Queda sobre la taula seguir treballant per aconseguir les 2 h per als docents de religió majors de 55 anys.
- Ens manca resposta sobre com ha d'actuar tota aquella gent que té a càrrec personal vulnerable davant la COVID-19.
- Ens manca també resposta per part del Departament de Prevenció de Riscos com s'han d'acabar de gestionar els informes del personal vulnerable per tal que les direccions puguin fer un bon pla d'actuació.
- Des de JUNTS no ens oblidem del Contracte Fix, qüestió que creiem indispensable pel futur del col·lectiu i que portem des del 2007 presentant en solitari per estabilitzar definitivament el col·lectiu.  

I recordar:
Que "el personal de la Generalitat cobrarà aquest juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013" adjuntem breu nota explicativa des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; hi trobareu tota la informació directament a l'enllaç Generalitat de Catalunya: https://govern.cat/gov/notes-premsa/385839/personal-generalitat-cobrara-aquest-juliol-60-percent-paga-extra-pendent-del-2013.
Aquest cobrament serà d'ofici per al personal que percep nòmina juliol 2020 . Mentre que el personal jubilat, que ja no treballa per la Generalitat,....ho percebrà a loctubre de 2020. Tota la informació: https://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/noticies/veure/1120150
Seguim treballant i pel bé del col·lectiu.

Una salutació delegat i delegades de JUNTS
Regreso al contenido