Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Miguel Angel\Pictures\WEB\cartamilcar.gif

 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS DEFINITIVES I MOBILITAT PER AL PROFESSORAT DE RELIGIÓ EN CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEPENDENTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB EFECTES D’1 DE SETEMBRE DE 2014  +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓ

 

 ANNEX 1

 BASES DELS

 PROCEDIMENTS

 

 ANNEX 2

 BAREM

 

 ANNEX 3

 VACANTS

 PRIMÀRIA

 

 ANNEX 4

 VACANTS 

 SECUNDÀRIA

 

 

 

 PLANTILLES

 EN CENTRES

 PÚBLICS

 PER AL CURS

 2013-2014

 

 

 

 MESURA

 TRANSITÒRIA

 

 

 

 

El Departament d'Ensenyament convoca els procediments d'assignacions i mobilitat de destinacions amb caràcter definitiu als professors de religió en centres educatius públics.

 

Aquests procediments, que tindran efectes a partir de l'1 de setembre de 2014, són els següents:

 

A.   Procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives a vacants amb dedicació completa o mitja dedicació.

 

B.   Procediment específic d'assignació de destinacions definitives en actes públics a llocs de treball vacants de qualsevol tipus de dedicació.

 

Les bases dels procediments estan contingudes en l'annex 1 de la resolució de convocatòria.


Requisits

 

Els participants han d'acreditar els requisits generals previstos a l'article 3.2 del Reial decret 696/2007 i, a més, els requisits específics següents:

 

- No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.

 

- Tenir el requisit de titulació que s'estableix per al nivell d'ensenyament per al qual s'opta, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica d'educació 2/2006, de 3 de maig.

 

-Tenir l'acreditació de la competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

 

-Disposar de la proposta de l'ordinari diocesà amb relació a les peticions de la sol·licitud.

 

Només es pot obtenir destinació en centres d'un àmbit, el qual ha de coincidir amb el de l'entitat religiosa que emet la proposta. Aquest àmbit és, per defecte, el de destinació del curs actual. Per participar en algun àmbit diferent, cal aportar la proposta corresponent dins del termini de sol·licituds.

 

- Tenir la declaració eclesiàstica per al nivell per al qual s'opta (DEI o DECA).

 

Tots els requisits han d'estar reconeguts en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds del procediment general, excepte els professors que s'acullen a l'Acord de 3 de febrer de 2012, sobre aplicació d'una mesura transitòria i excepcional de compromís de finalització dels estudis eclesiàstics o d'altres requisits, en què la data límit per acreditar els requisits de participació és el 31 de desembre de 2013.

 

A. PROCEDIMENT GENERAL DE MOBILITAT I PROVISIÓ DE DESTINACIONS DEFINITIVES

A VACANTS AMB DEDICACIÓ COMPLETA O MITJA DEDICACIÓ

 

Els professors que participin en cada nivell seran destinats a un sol procés d'adjudicació.

 

El procediment es resoldrà tenint en compte la puntuació total que s'acrediti d'acord amb el barem de mèrits que s'indica a l'annex 2 de la resolució de convocatòria.

 

S'adjudicaran vacants i resultes del mateix procediment. Si un participant ja té destinació definitiva a mitja dedicació, podrà demanar aquesta mateixa destinació, la qual conservarà, i demanar-ne una segona també a mitja dedicació per assolir la dedicació a temps complet.

 

Participants

 

Participació obligatòria

Professors de religió amb contracte laboral per temps indefinit sense destinació definitiva, excepte els que només vulguin participar en el procediment específic, i que acreditin els requisits de participació.

 

Participació voluntària

Professors de religió amb contracte laboral per temps indefinit i destinació definitiva que acreditin els requisits de participació.

 

Professors de religió amb contracte temporal el curs 2013-2014 que acreditin els requisits de participació.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 20 de desembre de 2013

 

 

- Sol·licitud per a mestres d'educació primària 

- Sol·licitud per a professors d'educació secundària 

- Full d'autobarem i mèrits 

 


Vacants

 

Les vacants inicials es publiquen a l'annex 3 (nivell d'ensenyament infantil i primari) i a l'annex 4 (nivell d'ensenyament secundari) de la resolució de convocatòria.

 

Per a la resta de peticions (vacants de resultes), cal consultar els llocs que consten en la resolució per la qual s'aproven les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014.

 

 

Resolució ENS/2420/2013, d'11 de novembre  per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres educatius públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014. (DOGC núm. 6505, de 20.11.2013)

 

 

Vacants definitives

 

 

Vacants de professors de religió catòlica previstes en escoles d'educació infantil i primària, instituts escola i centres d'educació especial 

 

Vacants de professors de religió catòlica previstes en centres d'ensenyaments secundaris 

 

Resum de diferències entre la publicació de vacants provisionals i definitives

 


Adjudicació provisional per ordre alfabètic

 

 

Llista provisional d'adjudicació en escoles per ordre alfabètic de participants (educació infantil i primària) 

 

Llista provisional d'adjudicació en instituts per ordre alfabètic de participants (ensenyaments secundaris)

 

 

Adjudicació provisional per puntuació

 

 

Llista provisional d'adjudicació de professors en escoles per puntuació (educació infantil i primària) 

 

Llista provisional d'adjudicació de professors en instituts per puntuació (ensenyaments secundaris)

 

 

Termini de presentació de reclamacions: del 5 al 10 de febrer de 2014


B. PROCEDIMENT ESPECÍFIC DE DESTINACIONS DEFINITIVES

A VACANTS DE QUALSEVOL TIPUS DE DEDICACIÓ (ACTES PÚBLICS)

 

Si es participa en el procediment específic d'adjudicació de destinacions en actes públics es podrà obtenir una o més destinacions amb caràcter definitiu (si no se'n va obtenir una mitjançant els procediments d'assignació del 2012 ni en el procediment general d'aquesta convocatòria) o bé se'n podrà ampliar la dedicació, fins acumular el que correspondria a una dedicació completa.

 

Cada servei territorial del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona convoca els actes públics de cada un dels nivells (primària i secundària) que corresponen al seu àmbit de gestió.

 

El procediment es resol en funció de la puntuació total que s'acredita, d'acord amb el barem de mèrits de l'annex 2 de la resolució de convocatòria.

 

Participants

 

Participació obligatòria

Professors amb contracte per temps indefinit que acrediten els requisits i sense destinació definitiva, per no haver-ne obtingut en els procediments d'assignació de 2012 o en el procediment general regulat en aquesta convocatòria, o per no haver-hi participat.

 

Professors amb contracte per temps indefinit que acrediten els requisits i sense destinació definitiva per al curs 2014-2015 per minoració de llocs de treball.

 

Participació voluntària

Professors amb contracte laboral per temps indefinit que van obtenir en els procediments de 2012 una destinació definitiva inferior a la dedicació completa i que vulguin ampliar-la.

 

Professors que han obtingut destinació definitiva a mitja dedicació mitjançant la participació en el procediment general i que vulguin ampliar-la.

 

Professors als quals se'ls redueix la dedicació definitiva per al curs 2014-2015.

 

Professors amb contracte temporal el curs 2013-2014 que acrediten els requisits de participació i que no han obtingut destinació definitiva en el procediment general, o bé que no hi han participat.

 

 

 

Normativa

 

Resolució de 4 febrer de 2014,

per la qual, amb caràcter provisional, s’adjudiquen destinacions definitives al professorat de religió que ha participat en el procediment general de mobilitat i provisió de destinacions definitives amb efectes d’1 de setembre de 2014 (4.2.2014)

 

Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre, 

de convocatòria del procediment de mobilitat i d'adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6513 de 02.12.2013)